Åsunda generellt

Marie Anderssons hemsida

Här hittar du bl. a en del av det jag samlat om min hembygd - vilket innebär Tibble by, Tillinge socken och Åsunda härad.


Vill du ha hjälp att hitta din historia? - Want help to find your Swedish history?

Några rannsakningar mm av Åsunda häradsallmoge

1599 Försummelse vid vapentransport   

 1599 vid  Åsundas häradssätts ting den 2 maj anklagade befallningsmannen Johan Jakobsson ett antal bönder från Åsunda för att de inte varit med och fört "skytt" - dvs artilleri eller kanoner - från Gripshoms slott enligt furstens brev. Några av bönderna svarade att de skickat sina drängar med "ök och tillbehör" så de visste inte annat än att uppdraget var utfört. Dessa bönder friades från anklagelserna, och istället   dömdes de utskickade drängarna att böta 3 mark var för försummelsen. Fyra bönder hade dock stannat hemma utan att skicka någon dräng. Det var Matz i Jung, Hindrich i Tjursåker, Erich Persson i Nårby (?) och Erich Strångesson i Nosten (?). De dömdes till 6 mark var  i böter.

 

 

1633 Vargnät   

1633 vid  Åsundas extraordinarie ting den 2 juli blev bl a "...avsagt, att var och en skall göra sig vargnät färdigt" för att följa lagen.1696 Missväxt

År 1696 den 19 september hölls laga ting vid Tillinge kyrka ... 

…då befallningsman Nils Lidberg krävde in försenad betalning härstammande från åren 1692 till 1695 från följande bönder på sk Dannvikshemman: 

Per Johan Andersson i Tiursåker, Olof Thomsson i Hagby, Erik Ersson i Skinna, Elias Olsson i Wähla, Anders Andersson i Windsberga, Michael Hierpe i Räflösa och Lars Carlsson i Trogsta. Samtliga tillstod sin skuld och berättade att det berodde på den missväxt som nu i flera år plågat dem, "stundom av långlig väta, stundom av långsamb torka eller köld där till varit vållande". 

Reslutatet blev en attest som bla beskrev en överenskommelse om att Dannviken inte skulle få någon ränta på skulderna.1719  Försummad kronoskjuts vid transporten av Karl XII:s lik mm

År 1719 i mars hölls laga vinterting i Åsunda härad... 

…då länsmannen Mathias Sundling anklagade nedanskrivna bönder för det de försummat Kronoskjutsen, så väl vid "hans kongl Majsts lijks tyransporterande till Stockholm, som att hämta ifrån Uppsala brööd och gryn till marchernas förnödenhet, oaktat de tidigt varit allvarsamt tillsagda sig att inställa". 

Specifikation på dessa bönder inlämnades: 

Jan Zachrisson, Per Jansson, Jan Lars änka i Vappa, 

Anders Andersson, Erik Jansson, Jan Jansson i Kil, 

Per Ersson, Per Jöransson, Johan Gustafsson, Erik Arvasson (?) i Tibble, 

G Anders Ersson, Anders Olofsson i Engesta, 

Erik Ersson, Olof Matsson i Boda, 

Anders Nilsson i Backa, 

Erik Olsson i Esplunda, 

Olof Andersson i Påsttorpet, 

Jan Hansson i Ekekrogen, 

Samuel Larsson i Hästängen ibidem, 

Jan Jansson, Anders Ersson i Gattorpet i Tillinge sn, 

Lars Andersson, Anders Ersson, Jan Nilsson, Lars Mickelsson (?) I Hässelby, 

Anders Andersson, Erik Hansson, Anders Ersson I Brunby, 

Lennart Johansson, Daniel Pärsson, Erik Jansson I Sparsättra by, 

Anders Jansson, Erik Andersson, Olof Olson, Anders Hansson, Olof Hanson i Lådö, 

Lars Hans änka, Anders Olofsson, Erik Ersson, Per Erson, Lars Hanson i Lönsåker, 

G Olof Ersson, Per Olofsson, Anders Larsson i Karksta, Sparsättra socken. 

Johan Andersson i Jung, 

Lars Pärsson i Tärby, 

Mats Pärsson i L..stby, 

Anders Ersson i Norrby, Vårfrukyrka sn. 

Jämväl Jan Hanson i Vappa, Per Olsson ibidem Tillinge sn, 

Anders änka i .åhest.., 

Erik Ers änka , Mats Larsson i Brändbo, 

Olof Andersson i Wästantorp, 

Anders Jansson i Prästtorp, Erik Ersson ibidem, 

Carl Ersson i Hamby… sn, 

Erik Andersson i Sparrsätra by, 

Anders Jansson, Per Jansson i Söderby, 

Per Johansson i Lådö, 

Olof Jansson, Anders Larsson i Nyby, 

Mårten Ersson i Lönsåker, 

Ua Olof Ersson i Karksta, Sparsätra sn, 

Johan Ersson i Lundby, 

Per Ersson i Hellstigen, 

Olof Olofsson, Jöns Larsson I Tärby Vårfrukyrka sn. 

"Varöver resolverades att såsom dessa bönder icke kunna uppvisa något laga förfall, så böra de likmätigt gästgivareordningens 13 §, för denna gången plikta, vardera 3 mark silvermynt, med allvarsam åtvarning, att hädanefter akta sig för vidare ........................ovan är ett under… vite av 40 m Smt som av högvälborna herr baronen och landshövdingen i .... mål utsatt är".1724 Tingsbyggningar 

År 1724 i juni hölls sommarting i Åsunda härad... 

…då behovet av tingsbyggnad avhandlades. Allmogen hade svårt svårt att uppfylla sina plikter att uppbygga och underhålla tingsbyggnader och gästgivargårdar: "Till allra ödmjukaste följe av högeliga kungliga hovrättens utfärdade nådgunstiga brev till häradshövdingen Olivecrona av den 14 februari 1724, som uppläst blev angående det underdåniga förslag, som hos kunglig majestäts generallöjtnant  och landshövdingen herr baron Magnus Cronberg ingivits, att som allmogen uti denna jurisdiktion för den skoglösa orten, som snart överallt sig där skall befinna, varken skall förmå uppbygga de tingsbyggningar, vilka vart härad för sig bör underhålla eller gästgivaregårdarna, det till allmogens lisa och lindring lända skulle, om tvenne härader, och däribland Åsunda och Trögds, bliva sammanslagna till ett tingsställe..............."          ".........beklagade att häradet var mycket skoglöst, att intet timber skall vara till finnandes på allmogens enskilda ägor, icke heller skola de äga någon häradsallmänning, utan måst köpa timmer från Västmanland á 2 mil bort......" 

".....sedemera viljandes allmogen hellre påtaga sig att uppbygga själva tingsbyggningar inom häradet uti Tillinge socken, där deras tingsplats mestadels varit. " Vidare uttryckte man att om Trögdsfolket ville bygga tingsbyggningar på gränsen mellan Trögd och Åsunda ville man vara med och prata med dem om detta, och man ansåg att Vårfrukyrka kunde vara ett alternativ i så fall. 

Ärendet sändes till kungen för avgörande. (Med facit i hand vet vi dock att inget samarbete i denna fråga ägde rum).1743  Skjuts-plikt

År 1743 den 10 maj hölls laga sommarting... 

"…då kronolänsman Sven Dimberg hade låtit till tinget inkalla åtskilliga av detta härads invånare för det de eftersatt sin skyldighet  med hästar (...) till de uppbudade kronoskjutsningar, vid krigsfolkets (...) genom detta härad den 24 april och den 14 maj." 

Undanflykterna var många och varierande. Bl a hävdade 

• Jan Janssons änka Karin Ersdotter från Svinnegarn att hennes häst var orkeslös och drängen hade dött 

• Jan Jansson från Vårfrukyrka att han varit på gravöl och att hans hästar var orkeslösa 

• Anders Matsson att han åkt till Uppsala dagen efter skjutsningen 

• osv. 

Länsman sammanfattade målet med att konstatera att hos allmogen fanns en sådan motvilja mot dessa skjutsningar, att när de blev beordrade till desamma for de till skogs så att man måste eftersöka dem, och de då kunde hittas i sandgropen och på andra ställen, med sina hästar undangömda. 

Utslaget blev, att  då "...allmogen i detta härad äro mycket tröga och motvilliga.."  ett antal av dem dömdes till böter på 6 daler silvermynt. Detta drabbade 1 invånare från Enköpings-Näs, 2 st från Teda, 8 st från Sparrsätra, 4 st från Bred och 12 st från Vårfrukyrka.1745  Gästgivare i Enköping

År 1745 den 21 maj hölls laga sommarting... 

"…då anmälde häradsallmogen, vilken till stor del av alla socknar i häradet vid Tinget var tillstädes, hurusom de fått förnimma, att emellan  fd gästgivaren i Enköping Östman, och borgaren därstädes Jonas Dahlberg, skall tvistas angående vilkendera vid gästgiveriets hållande i Enköping hädanefter må bliva bibehållen, vilket uppå högvälborne herr Landshövdingens avgörande skall bero". Detta berörde häradets allmoge då man hade viss skyldighet att ordna hållskjuts till gästgiveriet. Av den anlednigne ville man försäkra sig om att få göra sin stämma hörd i ärendet, nämligen: 

"...som deras barn och tjänstefolk, när de blivit på hållet skickade under den tiden Östman hade gästgiveriet om hand, skola blivit av honom ganska illa hanterade samt med allehanda tidighet bemötta, och hos honom varken funnits tillräckliga rum för hållfolket eller stall för hästarna. Men de däremot sedan Dahlberg förestått gästgiveriet icke allenast själva blivit  väl handhavda, utan ock bättre stallrum och större (..) hos honom funnits, så skulle allmogen gätna se, om Dahlberg vid gästgiveriet kunde bliva bibehållen. Men ifall det ej skulle låta sig göra och Enköpings stads borgarskap skulle hellre vilja hålla sig till Österman, så voro häradsbornas enhälliga åstundan, att gästgiveriet på det sättet kunde flyttas, att Östman svarade därför för de veckorna, när stafsborna böra skjutsa, och Dahlberg åter, då allmogens veckor infalla - helst som de skola i hållkjutsen svara dubbelt mot staden". 

Utlåtandet blev intaget i protokollet.1775 Tingstugan     

År 1775 den 22 maj och följande dagar hölls laga sommarting på häradshövdingebostället i Enögla...

 

"Uti de inkallade samtliga häradsbornas närvaro" avhandlades upprustningen av tingsbyggnaden. Häradsborna hade skjutit till en del pengar för detta ändamål, och länsmannen Jacob Arpi hade av egna medel lagt ut drygt 92 daler kopparmynt. Stugan hade av allt att döma fått brädfodring på två väggar. Efter att detta nu blivit besiktigat, tyckte man att också de två återstående väggarna behövde brädfodras och "alltsammans rödfärgas, på det brädorna ej må spricka och kostnaden bliva fruktlös".

Häradsallmogen instämde och samtyckte till att de utlägg som gjorts skulle ersättas. Man diskuterade också golvet i salens jämkande samt det nya tingsbordets betalande.

Häradsrätten uppmanade Arpi att redovisa kostnaderna inför rätten när de ytterligare reparationerna var klara.1775 Olovligt fiske   

År 1775 den 4 oktober och följande dagar hölls laga höstting på häradshövdingebostället i Enögla... 

 

"Byamännen från Ullunda, Tärby och Enögla hade låtit stämma borgarsonen Anders Tillman från Enköping inför tinget för "olovligt fiskande uti den genom ovannämnde byars ängar löpande å", samt att ersätta dem för den skada och kostnad de lidit av att han från förra tinget uteblivit utan laga förfall. Tydligen var han instämd för detta redan då, och hade dömts till två daler silvermynts böter för att han uteblev (26 maj samma år). Ett vite på tio daler hade då också utsatts ifall han inte skulle dyka upp på det följande tinget, dvs detta.

 

När målet ropades upp denna gång inställde sig såväl byamännens representanter (bönderna Johan Larsson och Johan Johansson i Ullunda, Gustaf Jansson i Tärby samt nämndemannen Anders Hansson och bonden Lars Larsson i Enögla) som Anders Tillman. Den sistnämnde hävdade att han legat sjuk i Stockholm och därför uteblivit vid förra tinget och ville därför slippa de utdömda böterna och hänvisade till ett brev han skrivit som bevis. Häradsrätten ansåg inte att detta var bevis nog, och kunde inte frikalla honom från den utdömda summan.

När det gällde själva fiskandet erkände Tillman att han fiskat med två nät på kärandenas fiskevatten föregående vår. Byamännen hade tagit hans nät och hade inte lämnat tillbaka dem. Tillman sa att han underkastade sig straff för det olovliga fisket men ville slippa vitesböter och skadersättning.

 

Häradsrättens dom blev som följer:

"Som Anders Tillman erkänt, att han med nät idkat olovligt fiske uppå kärandenas fiskevatten, så prövar häradsrätten skäligt, i förmågo av 17 cap 3 § byggnads balken, det skall Tillman däför böta tre (?) daler silvermynt och åligger honom därjämte att ersätta kärandenas rättegångskostnader vid tvenne ting med sex (?) daler berörda mynt, varemot de böra fiskenäten till Tillman återställa"1775 Gästgivartaxa 

År 1775 i oktober hölls laga höstting, och 1777 i februari månad hölls laga vinterting i Åsunda härad. 

Vid båda dessa tillfällen fastställdes "taxa på de varor, som gästgivaren vid Enköpings gästgivaregård, till de resandes behov hålla bör".
"Dessa varor bör gästgivaren för de resande hava i beredskap och må ej vid betalningens anammande taxan överträda, vid tjugo daler silvermynts böter", 

"kommandes denne taxa till kunglig majestäts befallningshavandes fastställande att tillsändas".Senast uppdaterad 2016-10-181775 daler km

1775

sh. km

1777 daler km

1777

sh. km

En måltid mat med tre rätter, gott bröd och svagdricka

3


3


En måltid mat av husmanskost med svagdricka

1

16

1

16

En kanna Stockholms dubbelt öl

1

16

1

16

En kanna hembryggt dubbelt öl   

1

4

1

4

En kanna enkelt öl


24


24

En kanna svagdricka   


12


12

En kanna franskt vin, avtappat på Bouteiller   

12


12


En god uppbäddad säng över natten   

1

16

1

16

Ett ljus av 1/6 mark


12


12

Ett mindre ljus


9


9

En god eldbrasa   


24


24

Ett lispund hårdvallshö

6


3


En kappa havre

1

12


30

En kappa blandsäd     

1

16

1

4

En kappa korn

2


1

8

En kappe .......


6


6

En kärve  råg eller korn halm av ½ alns tjocklek


16


16

Rum för en häst uti varmt och låst stall 


24


24

Låst vagnslider för en vagn   

1


1


© Marie Andersson 1999-2021