Gamla notiser

Marie Anderssons hemsida

Här hittar du bl. a en del av det jag samlat om min hembygd - vilket innebär Tibble by, Tillinge socken och Åsunda härad.


Vill du ha hjälp att hitta din historia? - Want help to find your Swedish history?

Gamla tidningsartiklar om Tillinge


Några gamla tidningsnotiser från Tillinge socken. Notiser från övriga socknar i Åsunda härad finns på en egen sida.

(Texten är till större delen normaliserad till en mera lättläst - och lättsökt - svenska).


 

Tragisk resa

"en 16 sistledne Januari war här et starkt Uhrwäder med sträng kiöld, då en Handtwärks Gesäll wid namn Malm, i sällskap med et Fruentimer, emot aftonen reste härifrån (Enköping) men felade om wägen på den så kallade stor-Ängen, wäster om Staden. Han hade ställt Hästen och sagt til henne, at han skulle gå efter et ljus, som han sedt, och fråga om wägen: men han kom ej tillbakars, utan Fruentimret blef halfdöd funnen i Slädan, af en annan Resande, och förd til Staden, hwarest hon omsider wederqwecktes. Altsedan har Mannen warit borta, och efter letande ej kunnat fås igen, förr än oförmodeligen den 22 i sistledne Månad, då han funnits liggande en god fierdedels Mil ifrån wägen, i en snödrifva, wid en Giärdslegård, och lärer han, efter liknelse, welat stiga deröfver, men en Gärdslestång hafwa brustit, så at han fallit på hufwudet, och ej förmått reesa sig up igen"

Publicerad i Inrikes Tidningar 21 maj 1761


 

Vinst i Svenska Kungliga Nummerlotteriet

"I går, som var den 19 ..., skedde 58:e Dragningen av det Svenska Kungliga Nummerlotteriet här i Stockholm. varvid utkom numren 18, 65, 63, 62 och 23. De på dessa nummer antecknade Flickor av Allmogens Döttrar voro:

Maria Jansdotter, ifrån Uppsala län, Bälings härad, Skuttunge socken och ...

Margaretha Persdotter, ifrån Uppsala län, Åsunda härad, Tillinge socken och Tibble.

Anna Stina Andersdotter, ifrån Västerbotten, Första fögderiet Bygdeå socken och Åkulsjön (?).

Maria Olofsdotter. ifrån Uleåborgs län, Norra fögderiet, Jio (?) socken och Sävela.

Catharina Olofsdotter, ifrån Vasa län, Korsholms Norra Fögderi, Vörå socken och Bergby. 

Till vardera av dessa Flickor kommer, till följd av Kunglig Majestäts för detta Lotteri i Nåder utfärdade ...., att utdelas en Summa av 100 Daler Silvermynt, som dem av vederbörande Landshövdingar varder tillställt, så snart de träda i Giftermål.

Närmare underrättelse om förloppet av denna Dragning och därvid utfallna Vinster, skall i nästa Inrikes Tidning meddelas. Med betalningen av Vinsterna för denna dragning, hos Lotteri-Kollegiet ......, till dem som uppvisa de vinnande Original Lottsedlarna, i vars hand de vara må, förhålles efter vanligheten. Skulle mot förmodan, någon Lottägare vid uppvisandet av dess vinnande Lottsedlar, ej genast bekomma den därå fallna vinsten, har han att anmäla sig vid Kungliga Lotteriets Huvudkontor och där sin betalning undfå, evad vinsten stiger till större eller mindre Summa. Med försäljningen av Lotter till 59:e Dragningen, som kommer att gå för sig den 12 nästkommande Mars, sker nu genast början."

Publicerad i Inrikes Tidningar 20 februari 1777


 

Lilla Järstena till salu

"Lilla Järstena avg.ardade och enstaka hemman i Uppsala Län, Åsunda Härad och Tillinge Socken, tre fjärdedels mil ifrån Enköpings Stad, bestående av ett halvt Mantal Frälse med prydlig och inom få år nyuppsatt åbyggnad för Ståndspersoner, samt i lika gott stånd varande Ladugård och andra nödige hus, kommer att försäljas genom Auktion på stället den 31 instundande Maj, kl. 3 eftermiddagen, och får genast av Köparen tillträdas med detta årets gröda efter omkring 20 tunnors  Höst- och Vårutsäde jämte övriga tillhörigheter, Tapeter i Rummen och inmurad BrännvinsPanna. På köpeskillingen kan någon del få innestå emot säkerhet och ränta, och närmare underrättelse så väl därom, som egendomens beskaffenhet, vilken har har god åker och hårdvallsäng, Trädgård väl anlagd. tillräckligt Bete, samt något Löv- och Granskog, fås vid Auktionen eller ock förut genom brevväxling med Regementsskrivarna Kumlien på Uppsala och Essén i Västerås".

Publicerad i Posttidningar 19 april 1798


 

Arv efter gammal jungfru från Lundby sätesgård

"Gamla Jungfrun Catharina Thelin, som nyligen avlidit på Lundby Sätesgård uti Tillinge Socken vid Enköping, har disponerat sin ringa kvarlåtenskap, vilken, sedan Begravningsomkostnaden därifrån avgått, kan utgöra omkring Trettio Riksdalers värde, till tvenne Systerbarn Abraham Rehnström, som förmenas vara Snickare eller Schatullmakare i Stockholm, samt Anna Catharina Björkegren, gift med en Kunglig Stuvroddare i Stockholm. Dessa eller deras rättsInnehavare kunna härom anmäla sig hos Rättaren Eric Ersson vid Nyssnämnde Sätesgård."

Publicerad i Inrikes tidningar 24 februari 1801


Son efterlyses

"Som hemmansbrukaren Lars Jansson i Tillinge Socken, Åsunda härad och Upsala Län, är med döden afgången, och Bouppteckning i laglig ordning wekstäld, alltså anmodas bortreste Sonen Johan Lilliegren, om han ännu lefwer, att inom år dag sig infinna, för att sin Arfslott bewaka; hwilket tredje gången kungöres. Skinna by d. 8 Mars 1821. Lars Larsson."

Publicerad i Inrikes tidningar 26 april 1821


 

Medaljutdelning  

"Uppå anmodan av Kongl. Patrotiska Sällskapet, överlämnades av undertecknad Pastor med ett för tillfället tjänligt tal, den 11 sistl., Söndagen efter Hel. Trefaldighetsdag, uti Tillinge Kyrka, i en talrik Församlings närvaro, den Silver-Skådepenning, med vidhäftat gult och grönt band att bäras på bröstet, som Kongl. Patriotiska Sällskapet tillerkänt Torparen Carl Lindqwist på Dorsilla ägor for 12:årig utmärkt berömlig trädplantering och odling.

Akten slutades med förböner för hans Maj:t Konungen och det Kongl. huset, varefter versen: Herre hela Riket akta mm avsjöngs. Flera sockenbor och grannar, jämte den belönte Carl Lindqwist, församlades till middagen i Prästgården, där livliga välönskningar för hans Maj:t Konungen, h. Maj:t Drottningen, H.K.H. Kronprinsen och Fosterlandet samt det Kongl. Patriotiska Sällskapet fortsattes; och dagens glädje blev ännu mera minnesvärd, då en av Sockenborna, till tacksamhets betygande, att Gud nådeligen förhulpit till hälsan H.K.Höghet vår älskade Kronprins, gjorde ett bidrag av 4 tunnor spannmäl till den härstädes år 1814 började Fattigskolefond.

Tillinge d 8 Sept, 1821

Fredric Er. Alner" 

Publicerat i Post- och inrikes tidningar 11 december 1821.


Förmyndare

"På begäran af Torparen Eric Thunberg å Hagby ägor i Tillinge socken, har åsunda häradsrätt d. 1 Mars 1824 förordnat Bonden Anders Anderson i samma By, att under förmyndare ansfwar bewaka Thunbergs rätt och bästa wid alla förefallande tillfällen; hwilket andra gången kungöres." 

Publicerat i Post- och inrikes tidningar 15 april 1824


 

Auktion i sockenstugan

"Den 7 febr. innnew. år 1826, kl. 11 f.m., försäljes genom öppen Auction uti Tillinge Församlings Sockenstuga, ett gammalt Orgelwerk, bestående af 8 stämmor med metall-pipor, passande i en mindre Kyrka, samt en ny obrukad SaltpeterSjuderi-panna af koppar om 14 Lisp 17 3/4:dels Skålp:s wigt, och 200 kannors rymd. Närmare underrättelse om dessa effecters beskaffenhet erhålles af Församlingens Pastor, samt wid Auctionen på stället." 

Publicerat i Post- och inrikes tidningar 9 januari 1826


 

Arv efter kokerska vid Vappa

"Kokerskan Margareta Granlund, som var född i Finland och härstädes med döden avgick den 13 sistl. Mars, har om sin ringa kvarlåtenskap förordnat, att sedan Begravningskostnaden vore likviderad, ävensom de, vilka under hennes långvariga sjukdom skött och betjänt henne, gottgjorda, skulle det obetydliga , som kunde vara övrigt, utdelas åt några behövande; vilket, hennes för mig okända Släkt, härmed tillkännagives.

Enköping och Wappa den 20 april 1827

H A v Anderson" 

Publicerat i Post- och inrikes tidningar 23 maj 1827


Misshushållande fd fjärdingsman i Myrby   

"Som min Man, f.d. Fjärdingsman i Tillinge, numera Gardist vid Kgl. Andra Gardet i Stockholm, Johan Björklund, ådagalagt så mycken misshushållning, att min ärvda Egendom snart genom ett sådant fortfarande vore förspilld, så varder var och en härigenom åtvarnad, som med samma Björklund ingår någon penning- eller annan affär, att så skylla sig själv för förlusten därvid, enär icke jag som dess hustru däruti deltagit.

Myrby i Tillinge den 14 Maj 1933

Catarina M. Björklund" 

Publicerat i Post- och inrikes tidningar 8 juni 1833


Oväder - skydrag - i Bond-Mälby  

"En trakt av Tillinge Socken hemsöktes, den 26 sistl Mars, kl 4 e.m., av ett skydrag. Under den häftigaste storm från Nordväst, åtföljd av ovanligen grovt hagel, blev taken på tvenne Mangårdsbyggnader i BondMälby By uppkastade i höjden; en skorsten avbröts vid taket, upplyftades av luftvirveln och nedsattes på gården, där den sedermera befanns upprättstående och för övrigt oskadad; stora halmmassor från taken omkringvirvlade i luften, med ett dån, liknande åskans; vattnet i dikena uppfördes i luften med den största häftighet. På en väderkvarn blev taket förstört, vingarna söndersplittrades och den så kallade hjärtstocken rycktes utur dynan. Det tycktes, som skulle det sällsynta luftfenomenets våldsamhet hava varit koncentrerad över ovannämnda By; men lyckligtvis skedde icke betydligare skada därav, än den åverkan, taken och kvarnen måste vidkännas." 

Publicerat i Post- och inrikes tidningar 9 april 1835


Arvingar efterlyses 

"Om avlidne f.d. Bonden Anders Janssons i Wällinge, Litslena Socken, med sin även avlidna hustru Anna Britta Andersdotters tvenne efterlämnade döttrar Anna Maria och Ulrika skulle leva, så skola de till undertecknad uppgiva sin vistelseort, för att erhålla ett litet arv efter sin avlidne moderfader Anders Jansson i Tallmyra, Tillinge Socken.

Johan Andersson

f.d. Riksdagsman

Adress: Enköping, Tillinge och Tibble"

Publicerat i Post- och inrikes tidningar 6 juni 1842


Hagel som  förstörde skörden, krossade fönster och slog ihjäl gåsungar!   

"Av till Landshövdinge-ämbetet inkomna, och här under nummer 1) och 2) anförda, rapporter underrättas man om de svåra följder ett oväder haft, å ena sidan för Enköpings stad och jordegendom samt socknarna däromkring och intill västra Länsgränsen, å andra sidan för södra delen av Alunda socken mm, belägen i nordost från Uppsala och på minst 7 mils rätlinjigt avstånd från Enköping. Märkvärdigt är, att hela den mellanliggande trakten, ehuru ävenledes hemsökt av det starka åskvädret, likväl varit alldeles frikallad från dess förder.liga, i rapporterna omtalade verkningar.

1) "Sistl Lördag kl 6 em hemsöktes staden av ett starkt oväder, åtföljd av ovanligt stora och häftigt störtande hagel. hagelskuren, som fortfor något över en halv timma, söderslog flera hundrade fönster här i staden och förstörde nästan i grund all å stadens mark växande gröda så att, förutom jordfrukter, minst 1000 tunnor spannmål med visshet kunna antagas därvid hava gått förlorade."

2) "Lördagen den 12 dennes omkring kl 6 em förstördes inom en halv timma hela växande grödan för 24 byar och gårdar i Fögderiet, genom en ovanligt stark hagelskur, eller hagelorkan, under stark åska. Ur de i nordväst från Enköping synliga djupa molnen började hagelskuren sin härjning vid Edsberga by i Breds socken, och fortgick i en fjärdedels mils bred sträckning åt sydost över byar och gårdar, belägna i Breds, Sparrsätra, Tillinge, Wårfrukyrka och Boglösa socknar, och utgöra omkring 170 hushåll, Enköpings stad oräknad. Haglen, varav de större upphämtades och vägdes, voro ishårda, hade form och storlek som päron, med en tums, och därutöver, diameter samt vägde 1 5/8 lod. Den hastighet, varmed haglen  sönderslogo alla fönsterrutor åt nord och nordväst, försatte alla, som voro i husen, i bestörtning. Men denna bestörtning blev vida större, och övergick hos många jordbrukare till nära förtvivlan, då de utkommo på sina gärden, och funno hela åkerfälten, hela sin nu väntade skörd av Råg, Vete, Kron, Blandsäd, Havra och Ärter, liksom i ett slag, tillintetgjorda. Haglen föll med sådan häftighet, att de undankastade stora stenar, av 1 L. vikt, lagda å en bro vid Enöglaby, där ock ännu den 13 på aftonen funnos hagelmassor av en alns djup, kvarliggandes i diken. Gåsungar låg av haglen slagna till döds, och boskapskreaturen sprungo, blodiga å ryggen, såsom de varit vilda"."

Publicerat i Post- och inrikes tidningar 22 augusti 1843


Gästgiveri i Torgesta

"Enligt Kunglig Befallningshavandes i Uppsala Län den 12:e sistlidne Maj givna och  lagakraftvunna  utslag, kommer det vid  Edsberga By i Breds socken hittills varande  Gästgiveri, från och med den 1:a Januari 1847 tills vidare att upprätthållas vid Torgesta hemman nr 1 i Tillinge socken, varifrån skjutsningen  utgöres till Myrby  i Badelunda socken, där ett nytt Gästgiveri vid nämnde tid  även öppnas,  uti Lars Janssons gård, med rättighet för skjutsentreprenören vid Myrby att  i skjutslega uppbära  24 sk. Banco milen för en häst."

Publicerat i Västmanlands Läns tidning 31 december 1846


 

   

 

Stöld ur Tillinge kyrka

"Genom inbrott i Tillinge kyrkas sakristia natten mellan den 6 och 7 december bortstulos kyrkans nattvardssilver, bestående av en förgylld kalk vägande 63 3/4 lod med påskrift: Tillinge kyrka 1737, 1 kanna 61 ½ lod med påskrift: Tillinge kyrka 1753, 1 kanna 61 lod, 1 oblatask och 1 paten vägande 13½ lod med påskrift Tillinge kyrka, samt 19 riksdaler i silver- och kopparmynt, ungefär en lika summa av fattigkassans meddel och ett nattbäcken av koppar".

Publicerat i Folkets röst 1853-12-17.


"För någon tid sedan bortstals ur Tillinge församlings kyrka allt kyrkan tillhörigt silver. I går på förmiddagen anmälde vallackaren Herman Sundberg å polis-vaktkontoret vid Myntgatan, att han kunde uppgiva tjuvarna, som just då befunno sig å nämne gata och innehade det stulna, till flera hundra lod uppgående silvret. Poliskonstaplar sattes genast i rörelse och anammade ganska riktigt så väl tjuvarna som allt silvret. Tjuvarna befunnos vara smeden Spång från Litslena gästgivaregård och korpralen nr 87 greve Cronhjelms skvadron vid k. livregementets dragoner. De blevo genast i häkte inmanade. Rannsakning härom skedde ytterligare frampå dagen i poliskammaren".

Publicerat i Folkets röst 1854-02-15.


"Rannsakning angående häktade smeden Erik Spång och korpralen vid livregementets dragoner nr 47 Anders Sten, tilltalade för det de i Tillinge församlings kyrka stulit kyrksilvret, förevar åter i poliskammaren i onsdags, då Spång erkände, det han i sällskap med fd soldaten Söder och förre torparen Johansson, begått nämnde stöld och att Sten icke om stölden haft annan kännedom än att han, vid ankomsten till Stockholm, dit Sten skjutsat, blivit anmodad att delta i försäljningen av silvret. Sten däremot förnekade all kännedom om knytets innehåll, förr än detsamma av honom anhölls å polisvaktkontoret. Målet remitterades till vederbörlig domstol och skulle Överståthållarämbetet draga försorg därom, att den utlovade belöningen 33 riksdaler 16 skilling banco skulle komma Vallackaren Sundberg och Malmqvist, som gripit tjuvarna, tillhanda. Emellertid tilldelades de utur poliskassan Sundberg 6 riksdaler 32 skilling och Malmqvist 3 riksdaler 16 skilling allt banco, såsom särskild belöning".

Publicerad i Folkets röst 1854-02-18. 


"Den av oss i föregående nummer omnämnde gårdssmeden Erik Spång från Litslena socken, tilltalad för stöld ur Tillinge kyrka, har, sedan han erkänt stölden och vidare rannsakning därom blivit överlämnad till häradsrätt, gått rättvisan i förväg, samt sistlidne lördagsmorgon, medelst hängning i cellen, där han förvarades, avhänt sig livet. Genom en handduk, tillgänglig i cellen, hade han verkställt den ohyggliga gärningen".

Publicerad i Folkets röst 1854-02-22.


"Vid Åsunda häradsrätt i Enköping fortsattes sistlidne onsdag rannsakningen, angående häktade dragonen Sten, tilltalat för det han, jämte numera i häktet avlidne smeden Spång, innehaft och till salu utbjudit en mängd av det silver, som förliden höst stals från Tillinge kyrka i Uppland. De för brottet jämväl misstänkta och häktade torparen Erik Johansson i Månskenet och arbetskarlen Söder, för närvarande vid Laguna häradsrätt jämväl under tilltal ställda för rån, nekade sig helt och hållet vara skyldiga till stölden ur kyrkan och kunde, oaktat åklagaren kronofogden Södermarks lika allvarliga som ömma framställningar därom, icke bevekas till något erkännande av det grova brottet; dock hava emot de tilltalade förekommit högst besvärande omständigheter. Sten kunde sålunda icke bestrida att han innehaft det stulna silvret, när han greps här i Stockholm, men ville göra troligt det han, som av avlidne Spång emottagit detsamma i ett knyte, icke känt vad knytet innehöll, utan trott det vara matsäck; men även mot honom hava sådana skäl förebringats, att han icke kan undgå ansvar.

Jämte det är att lyckönska det sådana bovar som ovanbemälde Erik Johansson och Söder, vilka länge utgjort ortens fasa och begått varjehanda stölder, rån och dylika brott, nu omsider blivit gripna, kan man icke annat än beklaga, att rannsakningen med dessa odjur anförtrotts åt en ung domare, vice häradshövding Cederblad, som långt ifrån äger den skarpsinnighet eller vana för domarevärvet som åtminstone med ifrågavarande fräcka brottslingar så väl vore av nöden; och får man helt och hållet tillskriva kronofogden Södermarks raska nit och oförtrutna bemödanden, om det lyckas att leda rannsakningen om stölden ur Tillinge kyrka till ett gott resultat eller bemälte Johanssons och Söders fällande.

En ofantlig mängd omkringliggande allmoge hade besökt tinget, och åsåg med tillfredställelse huru fångarna voro iklädda grova fotblackar, som hemskt slamrade under passagen från häktet till domstolen; och bland denna mängd hördes icke ett deltagande ord för Erik Johansson och Söder, vilka på ett eller annat sätt tyckts förorättat den samlade allmogen.

För vidare bevisning anstår rannsakningen till den 12 juni.

Efter vi kommit att omnämna hr Cederblad och hans domareåtgärder, kunna vi icke underlåta att såsom ett högst klandervärt oskick anmärka, att han åtminstone tredje rättegångsdagen av tinget sistlidne onsdag på eftermiddagen också satte sig förr än klockan redan slagit 7 eller den tid då, enligt lag, rättegångstimman är slut, och varigenom en mängd allmoge på helgdagsaftonen nu uppehölls så, att den säkert icke kom hem förr än efter midnatt.

När man i egenskap av tillförordnad, och i sina verksammaste år utmärker sig såsom en dylik sölkorv, vad skall det väl då bliva i längden?"

Publicerad i Folkets röst 1854-05-27.


"Måndagen den 12 i denna månad fortsattes åter vid Åsunda häradsrätts tingsställe i Enköping rannsakningen, angående denna djärva stöld. De för brottet misstänkta och häktade dragonen Sten, torparen Erik Johansson i Månskenet och arbetskarlen Söder fortfor även nu att neka sig var de sannskyldigaste tjuvarna, och biträddes vid denna uppgift troget av vallackaren Sundberg, som likväl varit den, vilken i poliskammaren angivit dragonen Sten att hava utbjudit det stulna silvret här i staden, men nu nekar till allt vad i poliskammaren därom blivit uppgivet. Som det likväl nu utröntes att silvret blivit utbjudet även till en hästhandlare, bosatt i Sala, skulle denne höras, varför rannsakningen uppsköts till den 3 nästkommande Juli.

Det bör icke lämnas oanmärkt, hurusom ovannämnde Sundberg i rusigt tillstånd och under det gemenaste beteende skymfade både domare och nämnd, utan att den allmänna åklagaren, ortens kronolänsman, å Sundberg därför yrkade något ansvar, och må man sannerligen icke förundra sig om arrestanterna, under sådana förhållanden, gäckade varje försök av domaren, att få sanningen i dagern".

Publicerad i Folkets röst 1854-06-21


 

Dödsolycka vid flytt

"Från Landsorten; Uppsala den 19 Mars.

Under förliden vecka omkom en dräng, i tjänst hos bonden Erik Pettersson i Gryta, Tillinge socken, på det sätt, att ett lass med husgerådssaker som av honom kördes mellan Gryta och Tallmyra, dit husbonden flyttar, halkade av vägen och krossade drängen, som utan säkert fotfäste eller tillräckliga krafter ville hålla detsamma uppe".

Publicerat i Folkets röst 22 mars 1856


 

Rabies i Ullunda

"Tidningen Uppsala meddelar en berättelse om en aktad bonde, f.d. nämndemannen Anders Jansson i Ulunda, Tillinge socken, som i sina bästa år tillsatt livet i följd av ett hundbett. Därvid har sålunda tillgått, att en kringstrykande hund bitit en gårdvar, som tillhörde Anders Jansson, och ehuru väl den förre kort därpå blev ihjälslagen, och den senare efter ett par veckors förlopp dog i sitt koppel i utbildad rabies canina, hade han dock haft tillfälle att bita sin husbonde i ett finger. Såret hade varit obetydligt och av Anders Jansson lämnats utan avseende; först efter några veckors förlopp kände han sig plötsligen häftigt illamående med tilltagande värk i den bitna handen och närmaste kroppsdelar samt måste intaga sängen, där han, efter svåra plågor, vilkas beskaffenhet, efter beskrivning, sammanfalla med dem av vattuskräck, snart avled". 

Publicerat i Folkets röst 4 juli 1857


Jordfynd   

"Från Upsala berättas i tidningen Upsala: I Windsberga, Tillinge socken, har en hemmansbrukare hittat i jorden en till konungens befallningshafvande redan insänd guldring, vägande ungefär 2 ½ dukater och utmärkt väl arbetad. -i kronofogden Södermarks rapport derom till k. befallningshafvande yttras följande: "Man kan knappt misstaga sig derom, att det i götisk anordning framställda framstycket utvisar ett Kristushufvud, likasom den å undersidan deraf inslagna guldnagel synes sakna allt annat ändamål än att dölja någon ytterst liten relik. I sammanhang härmed synes stå den inuti ringen med s.k. munkstil anbragta troligtvis ryska inskriften: † ansynno † dobobas † anasepta † deraf hvarje ord är företrädt och efterföljdt af ett grekiskt kors. - Enligt folksägen hafva stora strider i en aflägsen forntid egt rum på fyndorten; å ena sidan om denna ort finnes ännu en högst betydlig lemning af Gata-skog, af vilken ett fältslag i samma sägen bär namn, och å andra, uppå Hummelsta bys utmark, ett under namnet borgen i orten känt försvarsverk i form af flera sammanbundna bastioner af i hög lagd, mycket stor kullersten"". 

Publicerad i Post- och inrikes tidningar 1 september 1857.


"I Windsberga by har under plöjning hittats en guldring af 2½ dukaters wigt, försedd med en inskrift, som ger anledning förmoda att fyndet förskrifwer sig från 1300-talet"

Publicerad i Jönköpingsbladet 30 januari 1858


Stöld i Tallmyra   

"Uppsala den 17 februari. Natten till dem 11 dennes skedde uti Tallmyra by av Tillinge socken en särdeles djärv stöld hos 84-årige bonden Jan Olsson och dess 74-åriga hustru, av vilka den förre är nästan blind och den senare ytterst döv. Hustrun låg i samma kammare, varest mannens byrå stod och hade sin säng omedelbart invid densamma. I stugan utanför kammaren hade mannen jämte tvenne gården tillhöriga yngre män och pigan sina sovställen. 

Kl. 4 på morgonen hade Jan Olsson stigit upp, för att efter sin vana undersöka sin byrå, i vilken han gemenligen hade en större summa penningar förvarad, varvid han fann ej blott den papperslapp borta, vilken han vid varje tillslutande av klaffen insatte i närheten av låset, för att sålunda med känseln genast utröna, om någon öppnat hans skattegömma, utan även själva klaffen öppen. Vid närmare undersökning befanns ena innanfönstret stående på glänt och det motsvarande yttre endast tillskjutet, samt en mängd halvbrunna svavelstickor spridda på golvet. Utanför fönstret fanns märke i snön efter en stövel med högre och spetsigare klack än allmogen på sina skodon bruka. Så väl fönstret som byrån bar spår av ett smalt huggjärn. 

Det stulna utgöres av omkring 1000 riksdaler riksmynt, silverbeslagen till några piphuvuden, ett silverfickur med vidhängande silverkedja samt 4 guldfingerringar. Främmande karlar hade de föregående dagarna varit synliga å flera ställen och anlitat gästfriheten. En av dem, kortare till växten, hade haft ett ärr på högra kinden i närheten av det yviga svarta kindskägget, vilket ärr man trott sig finna att han velat dölja, genom att hålla handen däröver. Någon spaning på tjuven finns för närvarande icke".

Publicerad i Folkets röst 20 februari 1858


"Vi omtalade nyligen, efter ”Upsala-Posten” en djärv inbrottstöld hos en blind gubbe och hans döva hustru i Tallmyra by av Tillinge socken. Man har nu kommit tjuvarna på spåren. Sedan kronofogden Södermark uppgivit, att tvenne skomakaregesäller, av vilka en skulle heta Forslund, uppehållit sig dels i Enköping dels i Tallmyra under dagarna, då stölden förövades, togo Uppsala fiskal och polis sig anledning att observera Forslund, som vistades i Uppsala samt de personer med vilka han umgicks, vilket hade till följd att L. Forslund, en skomakaregesäll vid namn E. Salomonsson och en murare J. Jonsson den 18 februari uppkallades till polisförhör i stadsfiskalkontoret. De nekade enständigt att hava varit i Enköping och Tallmyra, men nåste återtaga denna sin lögn genom den oförmodade närvaron av en handelsbokhållare Ström från Enköping och hemmanägaren Sandell från Tallmyra, som enkom efterskickats. Jonsson hade dock icke varit med i Tallmyra.

På förfrågan till Salomonsson vad de skulle på landet att göra, svarade han, att Forslund uppgivit, det han skulle leta rätt på en nedgräven jordskatt, av vilken skatt Salomonsson på hemvägen erhållit 10 riksdaler banco.

Jonsson åter hade av Forslund fått låna 120 riksdaler riksgälds, av vilka penningar han hade kvar 45riksdaler silvermynt. Jonsson förnekade detta lån till en början, vilket gjorde honom misstänkt.

Forslund nekade till både lån och allt annat. Men för vad penningar han köpt sig en del bättre klädespersedlar. Kunde han icke nöjaktigt redogöra.

Med anledning av detta med vad mera som vid förhören uppdagades, förpassades alla tre herrarna till länshäktet, för att därefter vid vederbörlig domstol undergå rannsakning".

Publicerad i Folkets röst 10 mars 1858


Olyckshändelse

"Från Strengnäs skrifwes: Lördagen den 6 dennes, kl. mellan 7 och 8 p aftonen, inträffade utanför staden, i den s.k. Wippendalsbacken, den beklaganswärda olyckshändelsen, att då baron G.A. Gjertta på Bona, som med skjuts kom åkande från Kumla gästgifwaregård, wid det hästen skyggade för en mötande sufflettwagn, skulle hoppa ur wagnen, han fastnade i fotsacken och i fallet krossade hufwudet mot landswägen, der han förblef liggande sanslös. Då en baron Cederström på Wappa, också åkande med skjuts, straxt derefter anlände till stället, medtog baron Gjertta i sitt åkdon och forslade honom till staden, hwarest han fullkomligt medwetslös afled samma natt kl. 1, oaktadt alla bemödanden af tillstädeskommen läkare att återkalla honom till lifwet. Baron Gjerttas skjutskarl, som qwarblifwit i åkdonet wid olyckstillfället, blef fullkomligt oskadad".

Publicerad i Tidning för Wenersborgs stad och län 19 februari 1864


 

Olyckligt misstag

"Från Enköping berättas att en 82-årig gubbe i Tillinge socken ur ett skåp framtagit en flaska i akt och mening att wederqwicka sig med en sup; han hade emedlertid tagit miste om butelj och i stället fått en som innehöll saltsyra. Olyckligtwis upptäcktes icke misstaget förr än "supens" werkningar medelst häftig swidning gåfwo sig tillkänna i den stackars gubbens hals och mage. Oaktadt han genast bekom mjölk m. m. såsom motgift afled han följande morgon". 

Publicerad i Dalpilen 25 februari 1865


Betesförbud

"I Enköping är förbud utfärdat mot att låta kreatur beta på stadens torg."

Publicerad i Jönköpingsbladet 19 februari 1867.


 

Vargar i Tillinge år 1868

"Fröken Dicken Baudou, också gammal Uppsalabo, men född på Taxhuvud gård i Tillinge utanför Enköping, vilken gård då innehades av hennes far, berättar:

"Att vargar funnos kvar i Uppland ännu i slutet på 60-talet, det jag intyga, jag har själv sett dem! En vinterafton - det var 1868 - åkte jag släde med min far från Enköping hem till Taxhuvud. Under den färden fick vi plötsligt se, som jag tyckte, några stora hundar. En stund senare, då vi kommit förbi dem, sade min far: Såg du de där hundarna? Det var vargar! Samma vinter tog vargarna vår hund hemma på Taxhuvud"". 

Publicerad i Uppsala Nya Tidnings julnummer 1945


Full beväring

"Beväringsynglingen Johan Håkansson från Dorsilla i Tillinge socken, vilken den 26 förl. månad vid beväringsmönstringen i Enköping varit av starka drycker överlastad och på ett störande och förargelseväckande sätt uppförde sig under hela mönstringsförrättningen, varför han också genast häktades, fick av rådhusrätten sistlidne fredag sin dom, däri han fälldes till 10 riksdalers böter för fylleri samt straffades för sina förseelser i övrigt med  en månads fängelse."

Publicerad i Upsala den 9 juni 1868.


Kildrängar överföll doktor Westerlund   

"Från Enköping skrives den 29 februari: Sistlidne lördag strax på eftermiddagen blev stadsläkaren härstädes doktor Westerlund å allmänna landsvägen överfallen av några torparedrängar från Kil i Tillinge socken. Efter vad det berättas, skulle därvid tillgått sålunda: Då doktor Westerlund på hemresa från ett sjukbesök skulle vika av vägen, som går till Svinnegarn, in på stora landsvägen, hade några drängar, 6 eller 8 till antalet, med sina sandlass upptagit hela vägen, så att det var omöjligt att komma förbi. På dr Westerlunds tillsägelse att få komma fram svarades endast med otidigheter och hotelser, och då han upprepade sin uppmaning till drängarna att lämna plats, därvid nämnande vem han var, övergingo hotelserna i handling. Doktorns häst och åkdon kördes ned i diket, varefter våldsverkarna vände sig mot hans person. Den överfallne försvarade sig, så länge han kunde, men blev slutligen övermannad och omkullkastad mot ett gruslass, då lyckligtvis tvenne personer, som på avstånd åsett uppträdandet, anlände och avvärjde vidare misshandel". 

Publicerad i Wermlands läns tidning 9 mars 1872


 

Lämningar efter en urskog (under Enköpings stadshotell) 

"I Enköpings Wexkoblad läses: Wid de nu pågående gräfvningarna för det blivande stadshotellets grundmurar har man påträffat en mängd trädstubbar af kolosala dimensioner, stående omkring 3 á 4 fot under nu warande markens yta. Detta tillkännagifwer otwifwelaktigt, att den mark, hwarpå det nu warande Enköping är bygdt, i en aflägsen forntid warit beklädt af en wäldig urskog. Sannolikt har det genom denna skog gått en banad wäg. Detta antydes af twenne rader på hwarandra lagda träbjelkar, liknande wäggar, som man äfwen påträffat på omkring 3 fots afstånd från hwarandra, och hwilka wäggar icke gerna kunnat wara något annat än en timrad brotrumma öfwer ett mindre wattendrag, hwadan sålunda en wäg gått genom skogen. Denna skog har utan twifwel tagit sin början wid åsens nedra  och sträckt sig öfwer hela den nu warande Tillingeslätten samt qwarstått längst i trakten af Tillinge kyrka, enligt den berättelsen att under Medeltiden ett slag utkämpades på Tillingeskogen. Men wid den tiden fans redan Enköpings stad. Den skog, hwarefter man nu wid de ofwan nämnde gräfningarna påträffat märken, blef således åtminstone för omkring ett tusen är sedan borthuggen".

Publicerad i Gotlands tidning 8 december 1877


Fattiggård   

"Efter hvad nämndes i N:o 1 af vår tidning hade några församlingsbor i Tillinge anhållit hos Konungens Bfhde att Tillinge församling skulle åläggas anskaffa fattiggård. K-B-fhde har nu remitterat denna anhållan till kommunalstämman, der den varit före den 19 januari och afslagits med stor röstpluralitet". 

Publicerad i Enköping-Posten 29 januari 1880


 

Olyckligt fall   

"Enköpings P:n berättar" att en hemmansägare "i Hummelsta, Tillinge socken, råkade att, då han skulle vinda upp vatten åt sina kreatur, halka och falla, hvarvid brunnstaket, på hvilket han stod, brast och han föll ner i brunnen. Han blef snart upptagen, men en kort stund derefter var han död. Han lär i allmänhet varit begifven på starka drycker och vid olyckstillfället äfven något berusad". 

Publicerad i Göteborgs weckoblad 9 december 1880


 

Drunknade   

"Tisdagen den 12:e dennes inträffade vid Lundby gård i Tilllinge socken den sorgliga olyckshändelsen, att rättaren A. Erssons äldste son under badning omkom i en vid gården upptagen märgelgrav.

Den omkomne blev sistlidne midsommardag konfirmerad samt därpå följande söndag admitterad till h.h. nattvard."

Publicerad i Upsala 21 juli 1881


Olycka i brunn 

"I Enköpings-Posten för den 15 dennes läses: I en brunn som C. A. Björklund i Stora Järstena, Tillinge socken, nyligen låtit uppgräva, voro förliden onsdag tvenne personer, torparen Carl Andersson och en dräng, sysselsatta med något arbete, då ett större ras inträffde. De båda amännen övertäcktes med ett tjockt lager av jord och grus och kunde inte själva frigöra sig. Efter någon stund lyckades tillstädsekommande personer framdraga drängen, vilken undslapp något så när helskinnad. För Anderssons frigörande åtgick nära en hel timme och var han fullkomligt medvetslös, då man åter fick honom i det fria. Han lär ännu, då detta skrives på lördagen, leva, men läkare påstås antaga, att något i hans inre krossats, och förklara, att hans tillstånd är ganska betänkligt".

Publicerad i Aftonbladet 17 augusti 1881


"Vidskepelsen

är som bekant ännu i vårt upplysta tidevarv icke alldeles utdöd bland folket. Därom vittnar bland annat följande löjliga historia: En lantman i Tllinge socken, Uppsala län, hade fattat misstankar att hans dräng, som i dagarna skulle flytta, en natt brutit sig in i visthusboden för att tillgripa mat. Emellertid syntes inga spår efter den förmente tjuven, vilka kunde röja gärningen. En vanlig person skulle då hava funnit sina misstankar ogrundade; men vår lantman var  skarpsinnigare än så. Han tog för givet att drängen kunde trolla, varför han, för att göra denna drängens farliga egenskap oskadlig för sig och sitt hus, försökte det beprövade medlet att kasta "eld och aska" efter honom, när han lämnade gården."

Publicerad i  Dagens Nyheter 3 november 1881"Inbrottssöld och mordbrandsanläggning   

Rörande den av en korrespondent till oss i korthet omnämnda inbrottsstölden i förening med mordbrandsanläggning i Hagby i Tillinge återgiva vi här nedan vederbörande kronolänsmans rapport därom:

Natten mellan den 3:e och 4:e dennes blev en mängd värdefulla kläder bortstulna ur en obebodd byggnad å lantbrukaren Filip Holms egendom i Hagby av Tillinge socken, där samtidigt eld även anlades. Spegeln till den dörr, som leder från förstugan in till rummet, hade blivit insparkad samt en i rummet stående koffert, tillhörig drängen K. Lindqvist vid gården, uppbruten och delvis plundrad på sitt innehåll, kläder.Därjämte låg några arbetskläder förbrända på golvet och i väggen invid kolade det vid ½ 6-tiden på morgonen, då drängen L. kom till stället för att ömsa kläder. Härigenom varsnades eldtillbudet i tid. De stulna kläderna återfunnos sedermera i en skogsbacke ej långt från gården, täckta av riskvistar.

Den hållna polisundersökningen har icke kunnat uppdaga brottslingen eller ens fästa misstanke på någon."

Publicerad i Upsala 18 april 1885.


Olyckshändelse

"Häromdagen skenade hästen för mjölkkusken från Mälby gård i Tillinge socken. Karlen kom därvid under hästen och blev mycket allvarligt skadad. Ansiktet blev vanställt, åtskilliga revben knäcktes och ena handen skadades". 

Publicerad i Upsala 7 juli 1887


Mordbrand av minderårig

"Vid en statstuga under Broby i Tillinge socken ödelades häromdagen vedbod, svinhus och ladugård av eld, som anlagts av en 10-års pojke genom antändande av ett parti halm, som förvarades i vedboden. Ett par svin skulle med all sannolikhet brunnit inne, om ej en rådig 11-års flicka i sista stunden utsläppt dem. Samma pojke har för kort tid sedan även anlagt eld under ett träd, vadan skäl torde vara att söka motverka denna mordbrandmani, innan den möjligen orsakar större olyckor". 

Publicerad i Upsala 24 september 1887


 

Storm 1888   

"Från Tillinge skrifves till Enköp.-Posten: Under den cyklonartade stormen här natten mellan sistl. fredag och lördag afblåste från ladugården vid Wappa gård taket till en yta af 2000 qvadratfot jemte takstolar m. m., hvilket allt formligen lyftes af stormen och kastades cirka  200 fot från platsen, ehuru det motsvarade en tyngd af flere hundra lispund. Olyckan, som för egaren medför en ganska känbar förlust, hade, om ej energiska åtgärder skyndsammast vidtagits, kunnat blifva ännu omfångsrikare ". 

Publicerad i Enköping-Posten 20 november 1888


Skottpengar för kråkor   

"Tillinge församling har beslutat utbetala 10 öre för varje inom socknen dödad kråka."

Publicerad i Uppsala  27 februari 1890

 


 

Potatisskörd 

"Välvilja mot underhafvande. Vid Wappa gård, Tillinge, har statfolket i år vid potatisskörden fått dela hälften med sin husbonde, så att den, som på en dag tagit upp 4 t:r frisk potatis, har i arbetslön fått två tunnor - en i sanning liberal dagspenning på en tid, då potatisen gäller 7 kr. tunnan. Nära hälften af skörden har befunnits mer eller mindre skämd." 

Publicerad i E-T 12 november 1890


 

Hundskatt   

"Från Tillinge. Den nyligen  beslutade hundskatten - 3 kr. pr djur - kommer att användas som lön åt särskilda ringkarlar vid kyrkan. Sammanringningen m. fl. ringningar har förut enligt ett gammalt bruk skett genom gångled, då olika personer verkställde detta arbete för hvar söndag." 

Publicerad i E-T 18 november 1890


 

Ny telefonledning

"Patron D. Jakobson på Wappa har i dagarna anlagt telefonledning mellan sin gård och staden.

Detta sätt att med eget folk verkställa arbetet gör ledningen omkring 50 % billigare, än då telefoningenjören anlitas. För inkoppling i Enköpingsnätet betalade J. omkring 45 kr meddelas hit." 

Publicerad i E-T 10 december 1890


Eldsvåda vid Lundby gård 

"Eldsvådetillbud. Sistlidne fredagsqväll, just som arbetet för dagen var avslutadt, utbröt eld å en vindskammare i mangårdsbyggningen vid Lundby, Tillinge socken. Elden i förening med den temligen starka blåsten skulle tvivelsutan inom kort förvandlat den åldriga byggnaden i aska, om man ej i tid varsnat olyckan och ögonblickligt gripit sig an med aläckningsarbetet. Efter ett par timmars ihärdigt vattenslangande lyckades man dämpa elden så till vida, att den egentliga faran syntes öfvervunnen. Vid närmare undersökning fann man, att trossbottnen framför kakelugnen var antänd, hvarför denne genast blef upprifven, då en stark rök framträngde. Ännu en grundlig påsprutning och då var man till stor glädje för alla fullkomligt herre öfver det hotande elementet". 

Publicerad i E-T 21 januari 1891


Auktion   

"I anseende till  upphörande med skomakeriyrket kommer genom offentlig auktion,som fredagen den 20 innevarande februarikl. 2 e. m. förrättas i Wela, Tillinge socken, låter hr L. E. Larsson derstädes till den högstbjudande försälja: dels cirka 100 par färdiggjorda skodon af egen tillverkning, gröfre och finare; dels 3:ne symaskiner i godt stånd, skomakareverktyg, samt läster och block, en häst i 11:te året, en tjurkalf och en hökärra äfvensom en bättre dragkärra på fjedrar, med mera som förekomma kan. Anstånd med betalningen lemnas säkre och kände köpare till den 1 nästkommande juli, andra betala kontant, vid anfordran, tjenare och statfolk böra lämna sina husbönders skriftliga borgensförbindelse om deras anbud skola antagas. Tillinge & Tibble den 2 febr. 1891. Wictor Ericsson". 

Publicerad i E-T 7 februari 1891


Barnuppfostringsmål

"Barnuppfostringmålet mellan pigan Emma Fredrika Pettersson ich bondesonen Vincent Johansson från Lötsunda i Tillinge. Efter att ha läst ett par månader för prästen, varom bevis företeddes, gick J. nu den honom ålagda värjemålseden under Emmas livliga protester.

Utslag - naturligtvis friande - avkunnas vid sluttinget." 

Publicerad i E-T 7 februari 1891


 

Platsannons

"Qvarndräng, absolut nykter och ordentlig, erhåller plats nu genast eller 24 april vid Ullbro qvarn". 

Publicerad i E-T 1 april 1891


 

Olycka eller överfall vid Tillinge tull   

"Ett blodigare uppträde synes natten till gårdagen hafva utspelats å vägen utom Tillingetull, ett stycke hitom väderqvarnen. Å platsen i fråga observerades i går morgon större blodsamlingar, hvarjemte vägen bar tydliga spår af att en strid här utkämpats. Å tummelplatsen upphittades ett par permar till en anteckningsbok, inom hvilka fans ett med blyerts på tyska skrifvet bref, undertecknadt "Rudolph Volst, Bierbrauer" ett visitkort med namnet M Boije samt ett oskrifvet brefpappersark, stämpladt Thotens bryggeri, alltsammans nedsmutsadt och blodigt, säger en meddelare. Senare har upplysts, att en kringflackande tysk, som uppgifvit sig hete Rudolph Volst, på måndagsafton varit synlig härstädes i temligen berusadt tillstånd. Samma person blef vid ½1 tiden på natten införd å polisvaktkontoret af vaktmästaren vid sjukhuset, hvilken anträffat honom liggande på sjukhustrappan skrikande och blödande ur ett större sår ofvan ena ögat, hvilket sår under gårdagen förbands å sjukhuset. Huruvida mannen varit utsatt för våld eller sjelf i fyllan och villan orsakat sig skadan är ej kändt". 

Publicerad i E-T 6 maj 1891


"Åskslag" i Lundby och en obetydlig näsbränna   

"Om åskslaget vid Lundby i Tillinge den 23 augusti, vilket vi förut i korthet omnämnt, skriver en meddelare till W.A. följande.

I Nytorpet under Lundby gård i Tillinge slog åskan ned den 23 augusti i ett på gårdstomten stående päronträd, svedde lövet i trädets topp, gick ned utefter en av grenarna, borrade in sig i själva trädets stam och gick mitt igenom densamma ned i jorden, därvid uppkastande jord, rötter och stenar. Sedan tog den vägen till en stor i närheten befintlig sten, där den utvecklade sin kraft förmedelst ett formligt regn av grus och småsten, fortsatte sedan vägen fram emot själva boningshuset, där den först gick in i en i närheten av husväggen anlagd gurklist, utan att på minsta sätt ramponera densamma. Sedan följde den husets långsida fram emot gaveln, varest den genom en öppen lucka kom in på vinden och sedan följde skorstenen och trängde ner i spisen. Där klöv den skaftet på en kaffebrännare, vars bitar slungades i huvudet på en vandrare, som sökt skydd inne i stugan mot det rasande ovädret. Sedan den vidare bränt näsan helt obetydligt på torparen, tog den vägen ut genom en sprucken fönsterruta och försvann, utan att ha åstadkommit någon nämnvärd skada. Att den oväntade gästen skulle sprida förskräckelse och bestörtning hos husets invånare behöver väl ej tilläggas.”

Publicerad i E-T 5 september 1891


"Olyckshändelse.

Sistlidne fredag inträffade vid Tibble i  Tillinge den olyckshändelsen, att bonden Jan Olsson fick sin ena arm avsågad under arbete vid en cirkelsåg. Armen måste amputeras. Olsson, som är 65 år gammal, vårdas å sjukhuset härstädes". 

Publicerad i ?? år 1891


 

"Spårlöst försvunnen

Till oss skrives: Änkan Albertina Wilhelmina Carlssons vid Vappa i Tillinge son Johan Albin Abrahamsson, född 1877, försvann strax efter påsk i år från sitt hem hos Gustaf Andersson i Nyby, Fresta socken, där gossen, som är barnhusbarn, var inackorderad. Sedan dess har ingen hört av honom. Modern uppgiver, att gossen lämnat sitt hem antagligen därför, att de där varit "stygga" mot honom". 

Publicerad i E-P 2 december 1892


"Arbetets  faror.

Under denna rubrik skriver en meddelare från Enköping: Vid körning med rullharv råkade i onsdags en därmed sysselsatt dräng från Dorsilla, Tillinge socken,  att falla i harven, som illa tilltygade honom med sina sylvassa tänder. För erhållande av vård inforslades han till Enköpings lasarett." 

Publicerad i Aftonbladet 5 juli 1892


 

 

En bal   

"En bal, som slutade med slagsmål, afdansades i Dorsilla, Tillinge, i torsdags. En af deltagarne hade blifvit nästan skalperad och andra räddade sig fönstervägen. Ett par af orosstiftarne uppgifvas vara från Enköping".

Publicerad i E-P 3 januari 1893


"Olyckshändelse. 

I onsdags f m då Jan Olsson från Tibble i Tillinge körde till Enköping, kommo i Hovdesta backen Lindbergs i Ör hästar skenande och rusade på Olsson och hans häst med den följd att Olssons häst, ett 11-års sto, avbröt ett ben och måste genast nedslaktas. Olsson undslapp lyckligtvis med några skråmor". 

Publicerad i E-P 3 mars 1893


"För oskickligt uppförande 

i Tillinge kyrka under gudstjänsten blevo ett par kvinspersoner nyligen utvisade". 

Publicerad i E-T 7 april 1893


 

Gammal ekskog 

"Gammal ekskog hittades vid Ogesta i Tillinge då gräfning i förra veckan pågick i ett kärr. På tre till fyra fots djup hittades en 22 fot lång och 2 fot tjock ekstock med grenar ännu qvarsittande. Sannolikt var platsen fordomsdags bevuxen med stor ekskog". 

Publicerad i E-P 21 juli 1893


"För rån 

förrövat sistl. midsommarafton mot statdrängen Joh. Malmberg från Mälby i Tillinge, därvid denne misshandlades så att blodvite uppkom och med våld fråntogs honom ett ur samt en mössa, dömdes i måndags vid Enköpings rådsturätt arbetaren Joh. Aug. Lindqvist från Wappa i Tillinge till 4 års straffarbete samt 3 års förlust av medborgerligt förtroende utöver strafftiden. Dessutom ska Lindqvist betala alla kostnader i målet. Den dömde förklarade sig missnöjd med domen. E.P." 

Publicerad i Västmanlands Läns tidningar  30 augusti 1894


"Olycklig åktur.

Kommunalordföranden i Tillinge, hr Pettersson i Hansta hade igår på förmiddagen  skjutsat sin dotter till Lundby järnvägsstation. Hästen blev därvid  efter avfärden från stationen skrämd och råkade i sken.   I en krökning av vägen kommo häst och vagn i diket och den åkande kom under vagnen. Hästen gjorde sig lös genast. Hr P. erhöll ett slag i tinningen varav ymnigt blodflöde uppstod och fördes till stationen där den första vården ägnades honom med det  lyckliga resultat att han redan på eftermiddagen kunde transporteras till sitt hem, enligt underrättelser vi i går afton förskaffat oss. Passagerarne å snälltåget som åsåg den vådliga färden funno den nära nog hemsk."

Publicerad i Västmanlands Läns Tidning den 25 juli 1895


"Från tredje bottnen   

av ett spannmålsmagasin föll i måndags en statkarlshustru vid Lundby gård i Tillinge socken. Givitvis skadade sig kvinnan, men dock ej värre än att hon bräckte ena nyckelbenet."

Publicerad i Upsala 22 augusti 1895


"Olyckshändelse vid jakt.   

En dräng från Tillinge socken i Västmanland (!) fick i söndags, under det han var ute på jakt, genom någon oförsiktighet med geväret ett hagelskott i kroppen under hjärtat. Mannen infördes genast till Enköpings sjukhus, där haglen uttogs, men hans tillstånd ansågs högst betänkligt".

(Troligen handlar detta om drängen Anders Emanuel Andersson, 20 år, i Lilla Järstena, Tillinge. Han avled den 16 september 1895 på Enköpings sjukhus på grund av ”olyckshändelse, skjuten i magen).

Publicerad i Dalpilen 13 september 1895


"Statkarlens minnesgåva.   

Efter 52 års tjänst vid Vappa gård i Uppsala län avled häromdagen en gammal statkarl vid namn Eklund. Då han kände döden nalkas, anhöll han, enligt ”Upsala”, att få tala med godsets ägare, patron Jakobsson, samt inspektorn Jakobsson och framförde till dem sitt varma tack för det förflutna, varpå han bl a yttrade: ”Inte har jag guld och inte silver, men jag har en yxa och en grep, och ettdera av dessa vill jag såsom ett minne från en tacksam tjänare skänka till eder vardera”.

Publicerad i Kalmar 4 maj 1896


"I fyllan.   

En Tillingebo, lindrigt nykter, skulle i lördags visa stadsborna, hur duktig han var att köra, och, stående i åkdonet, manade han derföre med piska och tömmar så eftertryckligt på sina hästar, när han körde Kungsgatan utför åt Tillingehållet, att dessa föllo i vildt sken och karlen i landsvägen, dervid han fick hufvudet så sönderskrapadt, att han måste omhändertagas och hopplåstras af läkare, medan annat hyggligt folk fick taga hand om hästarne". 

Publicerad i E-P 14 januari 1902


"En ny klagoskift mot pastor Spak.   

"Från 37 församlingsbor i Svinnegarn och Tillinge har, enligt hvad U N. T. erfarit, till Uppsala domkapitel inkommit en ny klagoskrift mot vice komminister H. F. Spak. Klagandena instämma i den föregående af 22 församlingsbor gjorda hemställan att Spak måtte afskedas. Klagomålen ha af pastor Spak i en längre skrifvelse bemötts. Kommunalstämmans ordförande och kommunalnämndens ordförande i Svinnegarn Alb. Björkman har i en till domkapitlet insänd skrifvelse tagit pastor Spak i försvar gent emot hans vedersakare". 

Publicerad i Kalmar 1 augusti 1910


"Ett ohyggligt blodsdrama   

utspelades förra veckan vid ett av egnahemmen vid Mälby, Tillinge. Fabriksarbetaren Anders Andersson-Roos därstädes hade på onsdagen hemkommit från en benmjölsfabrik vid Stockholm, där han haft arbete. Vid hemkomsten hade Roos funnit gjuteriarbetaren Albert Ek i sitt hem, där han bott under Roos' bortavaro. Driven av svartsjuka hade Roos rusat på Ek, som sökte undkomma. I dörren hade Ek fått första hugget. På gården hade Ek fallit omkull, varpå Roos ytterligare knivhuggit och misshandlat Ek. Efter misshandeln släpade sig Ek till en bäck, där han låg en stund, men lyckades sedan begiva sig till en lantbrukare i Ör, där han omhändertogs. Härpå fördes han i mycket medtaget tillstånd till Enköpings sjukhus, där han först svävade mellan liv och död. Roos har häktats.”

Publicerad i Sigtuna Nya Tidning den 17 januari 1913


Möte i Tillinge: "Upplandsbönder som vägra att deklarera   

"Lantbrukare från Tillinge, Svinnegarn, Boglösa, Lillkyrka, Vallby och Vårfrukyrka m fl socknar hade i söndags anordnat möte i Tillinge för överläggning med anledning av beslaget på fodermedel. Mötet beslöt enhälligt, att då tillgången på både foder och spannmål synes bli knapp, ej deklarera för några fodermedel, vare sig stråfoder eller säd. Lantbrukarna kunna nämligen ej uppgiva huru många kg hö eller halm de innehava. Att nu börja uppväga förråden möter stora svårigheter och kan, om regn inträffar skada fodret. Vidare diskuterade man frågan om uppgifterna på tröskningsvikterna och huru man skulle bete sig om hemkvarnarna komma att ställas under kontroll. Dessa båda frågor uppskötos till ett blicande möte i Enköping. Vidare beslöt man att icke underskriva deklarationsblanketter, som hädanefter utsändas av folkhushållningskommissionen, samt att ej anmäla slakt av svin för eget behov". 

Publicerad i Kalmar 15 augusti 1917


   

Plöjning i januari

"...torde höra till ovanligheterna. Den 10 dennes kunde man emellertid få se flera plogar i gång på Vappa ägor invid Enköping". 

Publicerad i Dalpilen 17 januari 1919


 

Lanthandelreklam 

"John Rundgrens Diversehandel i Tibble (invid Lundby station) rekommenderas. Nytt välsorterat lager. Billigaste priser. Bomullsgarner, Ullgarner, Skodon alla slag, Järnvaror och allt, som bör finnas i en landthandel föres i lager. Ägg och smör tagas i utbyte till mycket förhöjda priser. Vägen lönar sig till min affär. Vördsamt JOHN RUNDGREN". 

Publicerad i E-P 29 september 1922


"Radio för Tillinge ålderdomshem    

är ämnad att införas  inom den närmaste tiden. Å en insamling för det goda ändamålet, igångsatt av lärarinnan fröken Hillgren, Tillinge småskola, har influtit närmare 300 kr."

Publicerad i E-P 20 april 1927


 

Tillinge skytteförening 25 år

"Tillinge skytteförening firade under pingsten sin 25-åriga tillvaro med en skyttefest vid Mälby i närheten av Lundby station.

Redan 1862 bildades Tillinge skarpskyttekår. Liksom andra skarpskyttekårer från den tiden avtynade den så småningom och först 1902 bildades den nuvarande skytteföreningen. Den snart hundraårige soldaten Tropp, som fortfarande äger en beundransvärd kroppslig som andlig vigör har många minnen bevarade från skarpskyttekårens dagar. Som ett synbart minne bevarar föreningen skarpskyttekårens gamla vackra och väl bibehållna fana med Karl XV:s namnchiffer". 

Publicerad i E-P 10 juni 1927


"Ett svårtransportabelt kassaskåp 

I sin förra banklokal i Enköping hade Svenska Handelsbanken ett väldigt kassaskåp, som lär väga bortåt 9 ton. Då banken fick annan lokal, fanns ingen användning för kassaskåpet, varför det måste utflyttas i det fria. Skåpet har sedermera utbjudits till salu, bl a till Enköpings stad, men lämpliga lokaler för detsamma har ej funnits. På kyrkostämma i december 1926 beslöt Tillinge församling inköpa skåpet för förvaring av pastoratets handlingar och värdepapper. 

På lördagen försökte man med bilar transportera den tunga pjäsen på en s k "björn" från A P Sleipner i Stockholm, men försöket misslyckades. Kassaskåp och "björn" kunde icke röras från platsen. 

På måndagens eftermiddag gjordes ett nytt transportförsök. Denna gång med kraftiga hästar från Vappa säteri.     

Man ställde sig tveksam, om Stora åbron i Enköping skulle kunna bära det tunga skåpet och den tunga "björnen", tillhopa vägande omkring 11 tons. Vid undersökning av brons bärkraft beräknades den emellertid till 15 tons. 

Två par hästar spändes för fordonet och de togo vagn och skåp med sig till åbron, vilken som bekant från stadssidan har en rätt brant uppfartsdel. Här spände man för ytterligare två par hästar och nu gick det med full fart över bron.

Enköpingsbor, som i mängd närvaro och åsågo färden, kunde nu andas lättare. Vid halv 8-tiden var kassaskåpet framme vid prästgården, där det nu kommer att insättas i kyrkoherdens expeditionslokal, därifrån icke ens de mest durkdrivna kassaskåpstjuvar torde kunna flytta det."

Publicerad i E-P i augusti (?) 1927


 

En kullebytterad bil

"En bilolycka inträffade på Enköpingsvägen i söndags kväll vid 9-tiden. En från Stockholm kommande B-bil törnade i en kurva emot en från Gryta kommande taxameter-bil fr. Stockholm, vilket resulterade att den förstnämnda bilen gjorde en volt och hamnade i det meterdjupa diket med hjulen i vädret. I bilen, som var öppen, befunno sig 3 personer, av vilka föraren fick ett elakartat skrubbsår på ena benet och måste föras till sjukhuset i Enköping. En av de övriga klagade över smärtor i ryggen men kunde själv bege sig till sitt hem i närheten. Den kullebytterade bilen blev åtskilligt ramponerad, under det att stockholmsbilen slapp undan med intryckta skärmar och bortsliten stötfångare. Om orsaken till olyckan kan intet med bestämdhet avgivas, men omkring den stjälpta bilen låg mängder av tomglas, vars fludium kunnat inverka på utgången av olyckan." 

Publicerad i EN 22 juli 1930


Vådlig skenfärd

" Vådlig skenfärd i Tillinge. På onsdagen voro tre karlar, anställda hos arrendatorn i Tillinge prästgård, på hemväg från prästgårdens skog i Vreta efter skogsarbete. De tre männen färdades i en kärra och när de kommo på Vretavägen ned till stora landsvägen reste sig en av männen upp i kärran. Hästen blev därvid rädd och satte av i sken innan körsvennen hann få in honom.

De tre männen slungades ur åkdonet, varvid drängen Axel Pettersson från Alma fick högra benet avslaget mot en telefonstolpe. Arrend. Anderssons fader, Joh. Andersson ådrog sig brott på bäckenbenet samt fick krossår i huvudet. Den tredje mannen däremot undkom utan skador. Pettersson och Andersson infördes till sjukstugan i Enköping där de nu vårdas."

Publicerad i E-P  22 januari 1932


En bilolycka

"En bilolycka inträffade vid 7-tiden på söndagsmorgonen i den svåra kurva vid Hansta i Tillinge. Vid nämnda tid kom från Örebrotrakten ett sällskap, bestående  av fem herrar på färd mot Stockholm. Farten hade förmodligen varit hög. Efter att ha passerat kurvan sladdade bilen nedåt diket och slog med bredsidan mot en vid vägen stående telefonstople. I baksätet befunno sig tre passagerare och en av dem fick vid kollisionen en bäckenskada. Han infördes till Sjukstugan i Enköping, varifrån han vidarebefordrades i ambulans till Akademiska sjukhuset i Uppsala. 

Bilens vänstra bakre långsida blev illa ramponerad och bakre hjulaxeln krökt samt glasrutorna splittrade. Bilen infördes med en bärgningsbil till Enköping. Egendomligt nog stod telefonstolpen mot den våldsamma stöten. I annat fall hade bilen förmodligen kullbytterat i diket och påföljden kunnat blivit värre".

Publicerad i E-P  14 mars 1932


 

Dikeskörning i Tillinge   

"En sportbil, hemmahörande i Stockholms län, hamnade på söndagsmiddagen med en dam och två herrar i diket vid den tvära kurvan vid Hansta i Tillinge. Bilen kom från Västeråshållet och låg med båda hjulen i vädret och med kylaren åter pekande mot Västra Aros. Av de tre passagerarna kom en av herrarna i kläm under bilen, men blev dess bättre ej svårare åtgången än att han efter observation å Sjukstugan i Enköping kunde i annan bil tillsammans med sina olyckskamrater fortsätta till Stockholm".

Publicerad i E-P  2 maj 1932


 

Sommarfest   

"Sommarfest i Mälby backe lördagen den 16 kl 8 em. och söndagen den 17 juli kl 5 em.

Anordningar: Peka rätt, Skjutbana m.m. Musik av Trollflöjten. Fullständig servering.

Entré 50 och 25 öre.

Obs! I händelse av regn 75 öres inträde. Fri dans.

Kommittérade".

Publicerad i E-P  13 juli 1932


 

Nidingar   

" Nidingar i farten.  Ett nidingsdåd, vittnande om en oförklarlig  och oförsvarlig förstörelselusta, gjorde sig ett par ynglingar skyldiga till natten till söndagen den 2 april. Postlådan vid landsvägen Enköping - Västerås invid Hovdesta i Tillinge socken, samt en postlåda, tre mjölkställningar, några staket och ett stallfönster i Vappa by i samma socken nedrevos, sönderslogos och spolierades av ett par bärsärkar, som tydligen voro på väg från Ulunda, där spelman Öst roat den ungdom han så gärna berömmer. Den förödelse, som åstadkoms, är kanske icke så betydelsefull ur pektuniärt avseende, men det är ett underligt utslag av ungdomens list att "roa sig". Det är konstaterat, att två ynglingar äro skyldiga till nidingsdåden och misstankarna rikta sig åt visst håll. Det gäller för nidingarna  att ta sig i akt i fortsättningen."   

Publicerad i E-P  10 april 1933


 

Bråk efter lördagsdansen i Mälbygården - bråkig Enköpingsbo måste beläggas med handkedjor

"Några byggnadsarbetare från Enköping utmärkte sig på ett föga smickrande sätt vid dansen i Mälbygården, Tillinge, i lördags. Tre av dem etablerade slagsmål med de två tjänstgörande polismännen och ha nu efterräkningar att vänta för fylleri och misshandel samt förargelseväckande beteende, våldsamt motstånd och misshandel av polisman i tjänsteutövning. 

Under själva danstillställningen gick allt lugnt och ordentligt till. Det var, sedan lokalen stängts, som bråket började. En kvintett byggnadsarbetare från staden väntade på bil för hemresa, och då de tyckte, att det var kallt, pockade de på att få komma in i lokalen. De tjänstgörande polismännen påpekade då, att lokalen var stängd och ej fick öppnas enligt nöjesstadgan. Särskilt en av de berusade enköpingsborna blev bråkig och ovettig mot polismännen, som förde bort honom från platsen. Då följde en annan efter polismännen och slängde glåpord efter dem. Han fasttogs av den ene polismannen, och brottning uppstod, varvid polismannen fick övertaget. Härvid kom en annan av bråkstakens kamrater till och anföll polismannen bakifrån. Sedan polismannen befriat sig från denne, återvände den, som först brottats med honom, och slog honom bakifrån över ansiktet så att blodvite uppstod. Den andre polismannen, som fått kappan sönderriven, kom då till, och de båda värsta bråkstakarna fördes till polilsvaktkontoret i Enköping. En av dem var så våldsam, att han måste beläggas med handkedjor.

Bägge de anhållna äro tidigare straffade; den ene tillhörde den för en tid sedan bekanta enköpingsligan".

Publicerad i E-P  7 februari 1944


Husförhör   

" Årets HUSFÖRHÖR (förskrivningar) inom Tillinge församling hållas å följande tider och platser: 

Måndagen den 5 nov kl. 14 hos Arne Törnblom, Ullbro. Tisdagen den 6 nov kl. 14 hos Uno Björklund, Järstena. Onsdagen den 7 nov kl. 14 hos Karl Fernström, Mälby. Torsdagen den 8 nov kl. 10 hos Holger Andersson, Vela. Samma dag kl. 14 hos Syster Rakel Segelrud, Grindstugan. Måndagen den 12 nov kl 10 hos Ernfrid Andersson, Linda. Samma dag kl. 14 hos Oskar Målman, Litselås. Tisdagen den 13 nov kl 10 hos Fredrik Karlsson, Hagby. Samma dag kl 14 hos Fru Maja Söderberg, Hummelsta. Onsdagen den 14 nov kl 10 hos Fru Svea Hedberg, Hovdesta. Samma dag kl 14 hos Gustaf Sjöberg, Kil.  Fredagen den 16 nov kl 10 hos Emil Engvall, Ogesta. Samma dag kl 14 hos Einar Karlsson, Dorsilla. 

I samband med husförhören hålles en andaktsstund. Kollekt upptages till missionen och sjömansvården. Mantalsblanketter tillhandahållas  av roteombuden och skola vederbörligen ifyllda avlämnas till resp. ombud senast den 7 november. Roteombud äro: Alvar Lindell, Dorsilla, Oskar Målman. Litselås, J. Lundstedt, Tibble, Johan Pettersson, Järstena, K. E. Pettersson, Vappa, Albin Gustavsson, Vela. 

Tillinge den 1 november 1956. O. Lundgren."   

Publicerad i E-P  1 november 1956   

Källor: Enköpings-Posten (E-P), Enköpings-Tidning (E-T), Enköpings Nyheter (EN), Inrikes Tidningar, Post- och Inrikes tidningar, Västmanlands Läns tidningar, Folkets röst och Uppsala Nya Tidning m fl.
 


Senast uppdaterad 2018-09-06

© Marie Andersson 1999-2021