Sockenstämmor mm

Marie Anderssons hemsida

Här hittar du bl. a en del av det jag samlat om min hembygd - vilket innebär Tibble by, Tillinge socken och Åsunda härad.


Vill du ha hjälp att hitta din historia? - Want help to find your Swedish history?

Utdrag ur sockenstämmoprotokoll mm från Tillinge

Sockenstämmoprotokoll

Här följer några korta utdrag ur Tillinge sockenstämmas protokoll från 1700- och 1800-talet:


 1776 Kvävd liten flicka i Kil

Sockenstämmoprotokoll 24 november 1776: 

"...blev, efter 8 dagars förut skedd pålysning om målet, allmän sockenstämma hållen med Tillinge församling, då därstädes, uti Kronolänsman Jacob Arpis närvaro, framkallades Bonden Matths Danielssons änka, Stina Persdotter i Kihl, som blivit angiven at hava natten mellan d 16de och 17de i denna månad i sömnen förkvävt dess späda dotter, Brita Matthsdotter, sex veckor och 1 dag gammal, och härom rannsakades på sätt Kong. Majestäts nådiga förordningar förmå och innehålla.

 

Härvid infunno sig, .... tillsägelse, grannarna i Kihl med förutnämnda änkas husfolk och gåvo vid handen så väl att barnet icke förut varit sjukt, som att de, om söndagsmorgonen d 17de mycket tidigt på begäran, infunnit sig och funnit barnet dött liggande i sängen bredvid modern, i vilken säng även barnets modermoder, Brita Jansdotter om natten hade legat. Även intygade samma personer att modern befunnits alltid hava om barnet en ömhjärtad vård. Härjämte anförde ock Häradsdomaren Anders Matthsson i Myrby och Klockaren Gabriel Dahlman sig hava, vid barnets synande, befunnit ej allenast den ena sidan av barnet, som lågat åt .... utan även halsen under hakan vara mycket röd, samt att bloden stått ur dess mun.

 

Och medan av dessa omständigheter kunde inhämtas, att modern av full våda olyckligen råkat uti sömnen sitt späda foster att förkväva, ty prövar undertecknade på .... med församlingens närvarande äldsta (?), att modern för denna olycka ej må med Tingsförande bekymras, utan likmätigt Kungl Majestäts Resolution på Prästerskapets .... av d 22 oktober 1723 § 4 samt Kongl. förordningen av d 14 januari 1726 § 3, bak uti Tillinge Kyrka å vanligt ställe sättas och efter tjänligt erkännande å Predikstolen med vanligt Böneformulär till församlingens gemenskap intagas.

 

År och dag som föreskrivits 

 

Christian Fruck

Anders Mattsson     Jan Erson (bomärke)    Jacob Arpi

Olof Andersson i Öndesta"1783 Kvävd liten flicka i Hovdesta

Sockenstämmoprotokoll 2 november 1783:

 

"...hölls, efter 8 dagars förut skedd pålysning om målet, laga sockenstämma med Tillinge församling, då undersökning skedde, uti närvaro av Kronolänsman Arpie, församlingens äldsta och herr fält.... Göding såsom kompanifullmäktig, angående soldaten Hoffs barn, på Hovdesta ägor, som, natten mellan d 19 och 20 sistlidna oktober, skall hava dött i sängen hos sina föräldrar, varom följande ingivna syningsattest upplästes:

Uppå begäran av soldaten Hoff, hava vi undertecknade besiktigat ett flickebarn, som blivit i sängen hos sina föräldrar, natten mellan d 19 och 20 i denna månad, och befanns, att det var blått på vänstra kindbenet och vänstra lret och uppå sidan, som attesteras av Hovdesta d 20 oktober 1783

Anders Mattsson            Carl Andersson

häradsdomare                nämndeman.

På tillfrågan, svarade soldaten Hoff, att hans hustru Cajsa Larsdotter vid pass midnattstiden tagit barnet. som var sjukt och lindat, till sig i sängen och lagt det mellan sig och sin man, samt sedan, då de bägge vaknat, omkring kl. 5 om morgonen, funnit detta 17 veckor och 4 dygn gamla barnet vara dött, utan att veta varav sådant härrörde. Samma berättelse om saken hade även Hoffs hustru. 

Att barnet. en tid förut. varit sjukt, intygade även grannarna i Hofdesta.

Och alldenstund hos dessa föräldrar, vid detta tillfället, synes varit nog stor vårdslöshet, i det att barnet blivit lindat intagit i sängen och ännu mera, lagt mitt emellan far och mor, följaktligen underkastat en dubbel fara, varandes tillika ovisst, antingen barnet blivit förkvävt av fadern eller av modern, eller ock av bägge tillika, allt därför hänskjutes saken, enligt Kunglig majestäts nådigaste resolution av den 22 oktober 1723 §4, jämte andra Kungliga förordningar till världslig rätts laga rannsakning och avdömande.

 

År och dag, som förr skrivits står.

På församlingens vägnar

Olof Wannberg

adj. Prap:e Past:

Alb; Albr; Arpi                   Jan Persson i Mälby

And: Mattsson                   Olof Andersson i Håfdesta"1847 Underhåll till kvinna

Sockenstämmoprotokoll Tillinge 17 Januari 1847, § 2:

"Uppå hemställan af Ordföranden utfäste Sockenmännen sig att ansvara för medelslösa, vansinniga qvinspersonen Anna Stina Bengtsdotters underhåll, under den tid hon i Upsala undergår så kallad profeur; dock borde försök göras att för henne erhålla friplats, samt i annat fall anhållan göras hos Härads Rätten att omkostnaderna må få utgå ifrån hennes omyndiga dotters förmögenhet"!1863 Varg skjuten

Kommunalstämmoprotokoll 1 februari 1863, § 2: 

"Förevisade Soldaten Johan Erik Asp 2ne skinn det ena av en varg och det andra av en räv, och styrkte genom skriftligt intyg att dessa djur av honom på Litselås område utan skallgång blivit dödade, vadan honom skulle genom protokollsutdrag för skottpenningars erhållande betygas, och blevo öronen å skinnen nu i stämmans närvaro avskurna och förstörda."1863 Barnmorskelön

Kommunalstämmoprotokoll 28 december 1863 § 8: 

"Beslöts på förslag av Kommunalnämnden, att församlingens barnmorska skulle äga att uppbära: för varje förlossning 1 R 50 öre av Hemmansägare och Hemmansbrukare, och 75 öre av Soldater, Backstugusittare, Gärningsmän, Torpare och Statfolk; vid koppning för varje koppa 15 öre, och för varje åderlåtning 10 öre." 

 


Kommunalstämmoprotokoll 6 mars 1864 § 1: 

"Bifölls ett från Kommunalnämnden inkommet förslag om löneförhöjning åt den blivande Barnmorskan, varigenom åt henne bestämdes Hundra Riksdaler Riksmynt (=100 R) i lön och Femtio Riksdaler Riksmynt (=50 R) i hushyremedel, till dess socknen åt henne hinner uppföra tjänlig bostad, förutom den ersättning för förrättningar, som vid Kommunalstämman d 28 december 1863 enligt § 8 i protokollet henne tillerkändes."1864 Gratifikationer

Sockenstämmoprotokoll 3 oktober 1864, § 3:

"Av sockenmännen föreslogs till åtnjutande av gratifikationer innevarande år ur Upsala Läns Enöres-kassa följande avlidna soldater vid Kung. Uplands Regemente i behov stadda änkor, vilka i Tillinge socken äro boende:

Soldaten Flygts änka, Anna Greta Olsdotter i Uddala, född 1793 20/2, av god fräjd;   

Soldaten Roligs änka, Brita Ersdotter i Tallmyra by, född 1795 2/5, av god fräjd;

Soldaten Ståls änka, Anna Andersdotter på Örs ägor, född 1792 10/11, av god fräjd; samt

Soldaten Högs änka, Ulrika Andersdotter på Vela ägor, född 1817 8/11 av ärlig fräjd;

om vilka änkor de närvarande sockenmännen enstämmigt intygade, att de till följd av ålderdomsbräcklighet eller av andra orsaker äro i stort behov av understöd till sitt livsuppehälle".1864 Utackordering

Sockenstämmoprotokoll Nov/Dec(?) 1864, § 9:

"Kommunalnämnden hade till kommunalstämman hemställt frågan om utackordering av f d pigan Greta Hoffs i Hanstas son Vilhelm till Orgelnisten Herr F W Lagerström, vilken erbjudit sig att på ett år för ett hundra (100) riksdaler riksmynt och en uppsättning kläder åt sagde gosse, icke blott underhålla honom i sitt hus, utan även läsa med honom så att han måtte bliva admitterad till H H Nattvard, samt för övrigt vänja honom vid arbetsamhet, på det han för framtiden ej måtte komma att ligga kommunen till last, och antog kommunalstämman nu detta anbud; sedan Herr Orgelnisten F Q Lagerström, nu närvarande, förklarat, att, i händelse efter gossens admitterande till H H Nattvard, tjänst kan åt honom anskaffas före årets tilländalöpande, avdrag av de 100 riksdalerna riksmynt får ske för den tid, som av året kan återstå".

I kyrkböckerna kan man se att Johan Vilhelm Hoff från Hansta ägor var född 24/7 1849 och son till fattighjonet fd pigan Greta Hoff. Han konfirmerades den 25 juni 1865 och läste då innantill hjälpligt och utantill svagt. Man kan vidare se att han var född "oäkta" och att modern var född 6/1 1814 som dotter till soldaten Erik Hoff och hans hustru Anna Stina Ersdotter - och att hon hade minst två "oäkta" barn till, födda före Vilhelm: Lovisa född 1834-05-25 och Anna Christina, född 1842-09-14. Anmärkningsvärt och ovanligt är att alla faddrar utom en till de tre oäkta barnen är från prästgården. Det första barnet har t o m en domkyrkoadjunkt (Carl Anjou) som fadder...

Johan Vilhelm Carlsson fick sedan år 1865 i  november arbete som dräng vid Dannvikshemmanet i Vindsberga. Ett år senare (27/10 1866) flyttade han till Vårfrukyrka socken.

Hans mor Greta dog den 18 augusti 1891 av ålderdomssvaghet i "Hovdesta fattigstuga".

Fredrik Vilhelm Lagerström som erbjöd sig att ta sig an pojken föddes i Härnevi 25/5 1811. Han valdes till skollärare i Tillinge efter klockare Dahlman den 7 augusti 1836 och flyttade till Tillinge år 1837. Han kom då från Bred där han varit klockarlärling. Året efter kom hans hustru Lovisa Gustafa Wallin, född 1816. De fick en son 1839, som dog året efter. 

När det av byggmästare Lemke i Nykvarn (för 1114 kr) nybyggda folkskolehuset  - nuvarande Klockargården - stod färdigt och invigdes 1 september 1840 blev han den förste läraren där (står också som Skolmästare boende i Skolgården i husförhörslängden 1841-45). En ny son föddes 1841.

1843 13/4 avled hans hustru i barnsbörd. Hon blev bara 27 år gammal.

Lagerström gifte om sig med Anna Carolina Hillström två år senare, år 1845. Samma år i december avled klockare Dahlberg, och 1848 flyttade Lagerström med familj tvärs över gården (?) och in i dåvarande Klockargården. Då hade en son fötts i det nya äktenskapet, något som skulle följas av ytterligare två, födda 1849 och 1850.

1853 dog den andra hustrun Carolina - den 9/8 - av lungsot. Hon var då 33 år gammal.

Två år senare, 1855, gifte Lagerström om sig igen. Tredje hustrun hette Johanna Hjortsberg och var 20 år gammal (han var 44 år). Hon var född i Teda och kom närmast från Stockholm. Året efter föddes deras gemensamma son. I klockargården fanns då 5 pojkar med tre olika mammor, i åldrarna 0-15 år.

När man tog hand om Vilhelm hade klockaren bara några år kvar att leva, han avled sedan år 1869. Han är begravd tillsammans med sina två första fruar vid västra kyrkogårdsmuren på Tillinge kyrkgård. (Den tredje hustrun gifte om sig och flyttade till Esplunda i Bred efter hans död).1865 Fjärdingsmannalön

Ur ett sockenstämmoprotokoll från 1865:

Först finns ett brev avskrivet, sålunda lydande:

 

"Till Herr Ordförande uti Tillinge församlings Kommunalstämma!

Hos Herr Ordföranden får undertecknad i största ödmjukhet anhålla, att måtte för kommunalstämman framställas min anhållan, att i anseende till det tidsödande och besvär, som är förenat med att, som hittills skett, jag måst resa omkring uti församlingen för att uppbära de mig tillkommande Löneinkomster, i synnerhet som nu de flesta byarna äro sönderdelade till särskilda, från varandra avlägsna, gärdar, även som jag stundom, efter att hava gjort resa till ställena icke träffar husbonden hemma, så att ärendet ändå ofta kan bli outrättat; Kommunalstämman måtte taga denna min på en gång ödmjuka och billiga anhållan till behjärtande, och bevilja, att jag finge i Sockenstugan emottaga mina av församlingen beviljade löneinkomster på de dagar som församlingens Pastor håller uppbörd å Tertial Tionden.

Tillinge och Litselås den 6 oktober 1865.

C G Berglind

Fjärdingsman"

 

Berglinds brev fick önskad effekt. Stämman beslutade enhälligt att han fick uppbära sin lön vid Sockenstugan, samtidigt som pastorn samlade in sina medel.

Dock dröjde det bara till påföljande år, innan fjärdingsmans lön åter var uppe till diskussion. I protokollet från sammanträdet den 8 augusti 1866 i § 1 kan man läsa att man samlats för att överlägga om och reglera löneförmånerna. Tidigare har lönen utgått i spannmål 2 kappar hälften råg hälften korn för varje förmedlat mantal. Nu hade Kungligt majestät utfärdat en kungörelse den 20 april där det fastslogs att lönen skulle utgå i penningar.

Nämnden beslutade att lönen skulle sättas till 50 riksdaler riksmynt per år och att den skulle uppbäras med övriga kommunala utskylder. Man menade, att eftersom fjärdingsman hade biförtjänster borde denna lön vara tillräcklig. Beslutet gällde för de kommande fem åren.

 

I § 2 i samma protokoll förrättades för övrigt val av ny fjärdingsman, då "kronofjärdingsman C G Berglund med döden avgått". Han hann alltså inte njuta av förbättringarna han var med och genomdrev...1866 Insamlingar

Sockenstämmoprotokoll november (?) 1866, § 6:

"Föredrogs ärendet rörande insamlingar på gravöl, bröllop och barnsöl, till de fattiga; och beslöt stämman enhälligt att frivilliga insamlingar vid gravöl, bröllop och barnsöl, skulle hädanefter (ehuru icke i lag bestämt) på samma sätt som hittills vid sådana samkväm åt de fattiga insamlas; och skall de insamlade medlen av kommunalnämndens ordförande emottagas och i pålysningsboken införa varje post under dess dato, samt följande söndag kungöra om insamlingen. Och skall dessa medel användas på det sätt att kommunalnämnden uppköper sådana matvaror den finner lämpligast för att till Jul årligen åt de fattiga utdela såsom en särskild julgåva. Dessa medel får icke inflyta i de allmänna fattigvårdsräkenskaperna, utan skall från pålysningsboken i ett särskilt konto i huvudboken redovisas".


 


Källor: Tillinge sockenstämmoprotokoll och Tillinge kyrkoböcker.

 

Fattigkassan Tillinge 1806

För 200 år sedan skulle varje socken ta hand om sina egna fattiga. Det gjordes bl a genom att samla in pengar till fattigkassan av gästerna vid gravöl, bröllop och barndop. Gåvor skänktes också ibland till fattigkassan vid begravning, bröllop och dop av nära anhörig e dy. Företrädelsevis är det bönder (nedan ofta förkortat B) och bara i några fall torpare (T) som har råd med dessa gåvor. Vid bouppteckningar skulle en viss procent lämnas till socknens fattiga. När kvinnor återupptogs i församlingen några veckor efter en förlossning (kallat kyrkogång, kyrktagning) fick också fattigkassan en slant om man hade råd. Någon gång hände det också att gåvor skänkes som tack för t ex återvunnen hälsa eller att böter för vissa brott delades så att även fattigkassan fick en andel.

Här följer ett utdrag ur Tillinge sockens fattigkassa för året 1806:


Utgifter:
Rd:sk:r

Mars

3

Betalt två års Hushyra för fatti. Per Olsson, neml till 1 Octr 1805 åt Asklund i Winsberga Se Qvitt No 3

4:21:4

April

3

För samma man till begrafningshjelp

1:32:

April

30

Åt Borgs sjuka dotter

:10:8

Juni

2

Åt döfve Drängen Peter Lindblad på Mälby ägor till hjelp vid Sätra Brunn

1::

Juni

6

Till begrafningshjelp för f.d. Bonden Anders Anderson i Wappa Soldat Torp

1:16:

Juni

8

Åt sjukliga Ulrika Holm till hjelp vid Sätra Brunn

1::

Juni

16

Begrafningshjelp för Spögubb. Greta (af privat hand lemnat 1 rd 16)

:32:

Juni

16

Åt Anders Anderssons Hustru å Tallmyra ägor att bota sina ögon

:16:

Juni

29

Åt Borgs på Drelsta ägor fattiga och sängliggande sjuka dotter

:24:

Aug

1

Fattiga Pigan Cajsa Staffansdotter å Torgesta ägor till begrafningshjelp för dess oäkta Dotter Christina

:32:

Dec

8

Åt Borgs sjuka Dotter

:16:Inkomster:
Rd:sk:r

Jan

11

T. Kilberg å Hagby Äg. Vid H:s Kyrkeg.

::8

Jan

11

På Barnölet hos B. Olof Jönsson i Håfdesta af gästerna

:12:

Jan

24

B. Erik Olsson i Nibble vid Hustruns Kyrkegång

:1:

Feb

7

B. Ol Jonsson i Håfdesta do

:2:

Feb

7

af Summa Invent. Efter Enkan Brita Ersdott i Jerstena

:1:6

Feb

11

Vid B. Jan Olssons i Wela begrafning af gästerna

:18:5

Feb

21

Af Summa Invent efter B. Jan Olsson i Wela

:6:8

Feb

23

På grafölet efter Jan Persson i Hagby af gästerna

:22:3

Feb

25

På do efter Benct Hanssons Hustr

:19:

Feb

27

B. Carl Larsson i Hesselby vid Hustruns Kyrkegång

:1:

Mars

8

Vid B. Per Persson i Lötsunda Hustrus begrafning af gästerna

:12:2

Mars

8

Af summa Invent efter samma hustru

:17:2

Mars

11

B. Olof Andersson i Oggesta vid Hustruns Kyrkegång

:1:

Mars

19

T. And. Andersson under Tibble do

:1:

Mars

19

Soldaten Grön vid do

:1:

Mars

20

T. Erik Andersson i Skilnaden do

::8

Mars

20

Rättarens på Taxhufvud Anders Hallström do

::8

Mars

22

Tolfm. Erik Matsson i Uddala do

::8

Mars

24

B. And. Jansson i Kil vid dess Barns begrafning

:2:8

Mars

25

På grafölet efter B. Jan Anderssons dotter i Torgesta af gästerna

:34:7

Mars

26

Härasbokhållaren Gullbergsson vid dess Frus kyrkogång

:10:8

Mars

30

På grafölet efter Anders Janssons i Kils barn, af gästerna

:12:

April

4

Soldaten Jern efter återvunnen hälsa

:2:8

April

14

Soldat Gryt vid dess Barns begrafn

:3:

April

14

På Brölloppet hos Jan Jonsson i Hesselby af gästerna

:21:4

April

29

Interesse, influtit

-4::

Maj

25

Soldaten Örn vid Hust:s Kyrkgång

::8

Maj

25

Af summa Inventarii efter B. Jan Persson i Hagby

1:5:4

Maj

26

Af do efter B Benct Hansson i Hagby afl. Hustru

:13:4

Maj

26

På grafölet efter Ol Olssons dotter i Vela, af gästerne

:17:

Juni

7

Soldaten Klang på Hummelsta ägor vid Hustruns Kyrkegång

::8

Juni

7

Vid grafölet efter Ol Olssons Svärfader i Oggesta, af gästerna

:21:6

Juni

10

På grafölet efter B. Anders Magnusson i Skinna, af gästerna

:25:5

Juni

19

T. Jan Andersson i Gattorp v. Hust:s K.gång

::8

Juni

22

På brölloppet hos Lars Ersson i Ulunda, af gästerna

2::

Juni

24

Vid hemkomsttrakteringen hos B. Erik Hansson i Tible af gästerna

:46:

Juni

24

Ingeniör Frank vid Fruns Kyrkgång

:3:

Juni

24

Jan Jansson i Jungfrubo vid do

:1:

Juni

30

Per Olsson i Vela vid des Barns begraf

:2:

Juli

11

Af summa Inventarii efter Anders Magnusson i Skinna

1:11:1

Juli

16

Fjerdingsm. Forsell vid Hustr Kyrkgg

:1:

Juli

18

B. Erik Ersson i Hummelsta vid do

:1:

Aug

1

På grafölet efter B. Anders Matsson i Kil, af gästerna

:12:6

Aug

9

Gifte Dr Erik Ersson i Gryta vid Hustruns Kyrkogång

::8

Aug

12

Unge Eric Jansson i Ulbro do

:1:

Aug

25

Vid B. Ol Olsson i Velas Dotters begr

:8:

Aug

25

På grafölet efter Lars Ersson i Linda, af gästerna

:12:

Sept

8

B. gamle Erik Jansson i Ulbro vid Hust:s Kyrkegång

:1:

Sept

8

Arrenius i Frösvi för lånet No 2 Interesse

::-8

Okt

1

Herr Arrenius vid Hust:s kyrkegång Betalt d 28 Augusti

:1:

Okt

4

Vid soldat Vinds Enkas do

::8

Okt

4

SocknesKom. Walstrand vid Hustruns Kyrkogång

:1:

Okt

5

Sold. And. Wallmo vid Wappa på sin vignings dag

:6:

Okt

5

Oxdrängen Jan Andersson därsammastädes vid Do

:4:

Okt

10

B. Per Ersson i Lötsunda vid des Barns begr.

:2:8

Okt

10

Fjerdingsm. Forsell vid do

:2:8

Okt

10

På grafölet hos Per Ersson i Lötsunda af gästerna

:16:

Okt

17

Af Summa Ivent efter B. Eric Anderssons i Kolmsta, Björksta Socken afl. Hustru för Egendomen i Tible

:25:6

Okt

23

B. Per Persson i Håfdesta vid H:s Kyrkgg

:1:

Okt

27

Af Summa Invent efter afl. Bonden And. Matsson i Kil

:15:8

Okt

31

B. Lars Andersson i Gryta vid H:s Kyrkegg

:1:

Nov

2

Af summa inventarii efter Lars Ersson i Linda

1::8

Nov

3

Af summa Invent efter B. Gustaf Gustafsson i Oggesta

:22:

Nov

3

Do efter Soldat Forsbergs Hustru i Vela

:2:1

Nov

3

Do efter B. And. Olsson i Ulbro

:40:

Nov

3

På brölloppet hos Anders Matssons Enka i Kil, af gästerna

:23:9

Nov

3

På do hos Eric Ersson i Smedstorp af do

:26:8

Nov

3

På grafölet hos Nils Jansson uti Uddala, af gästerna

:21:4

Nov

13

B. Anders Perssons i Hagby v. H:s Kyrkegg

:1:

Nov

20

På grafölet hos B. Jan Larsson i Drellsta, af gästerna

:34:6

Nov

20

På B. Anders Andersson i Hagby Bröllop af gästerna

:31:6

Nov

23

På do hos Ol. Andersson i Kil af gästerna

1::

Nov

23

Af B. And. Andersson i Hagby för Brud Kronan. (Se Specialen för Kyrkan)


Dec

3

Vid Enkan Anna Jansdott:s å Tible ägor begrafning af gästerna

:9:

Dec

3

Af summa Inventarii efter do Enka

:2:4

Dec

6

På grafölet efter B. Jonas Ersson i Gryta, af gästerna

:11:9

Dec

6

Vid Barndop hos Jan Larsson i Drellsta, af gästerna

:6:

Dec

6

Af summa Invent efter Nils Janssons i Uddala Hustru

:22:9

Dec

6

T. Jan Andersson i Fyrkant v. H:s Kyrkgg

::8

Dec

15

På grafölet efter B. Ol Perssons i Drellstas barn, af gästerna

:17:7

Dec

26

På brölloppet hos Jan Andersson i Wappa af gästerna

:20:

 

Uppgifterna  hämtade ur "Special-Räkning för Tillinge Fattig-Cassa ifrån år 1800"Senast uppdaterad 2014-11-16

© Marie Andersson 1999-2021