Gamla tidningsartiklar

Marie Anderssons hemsida

Här hittar du bl. a en del av det jag samlat om min hembygd - vilket innebär Tibble by, Tillinge socken och Åsunda härad.


Vill du ha hjälp att hitta din historia? - Want help to find your Swedish history?

Gamla tidningsartiklar om Åsunda


Några gamla tidningsnotiser från Åsunda härads socknar - inkl Enköping, som åtminstone delvis hörde till  Vårfrukyrka socken tidigare. Notiser från Tillinge socken finns på en egen sida.

(Texten är till större delen normaliserad till en mera lättläst - och lättsökt - svenska).


 

Enköping: Ihjälsparkad borgare

"Enköping, den 30 Juni. Sistlidne den 26 Juni timade den olycklige händelse, att Borgaren samt denna stadens Riksdagsman Bengt Enman av en häst blev sparkad så, att han dagen därpå med döden avled, och är i dag till sitt vilorum beledsagad. Slaget träffade på ett nog så ömt ställe nämligen litet ovan om Naflan. Hästen var oskodd, varav hände, att ingen blod fick utrinna, utan blev blodet ..... ........... och stockad."

Publicerad i Inrikes Tidningar 9 juli 1761

 


 

 

Enköpings-Näs: Tips om bin

"Hjulsta vid Enköping, den 26 Juli. Uti Inrikes Tidningarna är nyligen den frågan uppgiven, huru man skall förekomma, att Myror icke inkrypa i Bistockar med mera, varå tilt Auctorens och det Allmännas tjänst, till svar länder: att man låter av Trä uthugga hoar, fyller dem med vatten och ställer dem under fötterna af Bistocks Bockarna, så att föttren komma att stå en Tum djupt eller mera i vattnet; Myran som älskar det torra, avstår då snart ifrån sina försök att komma upp i Bistocken, när det icke kan ske för vattnets skull."

Publicerad i Inrikes Tidningar 1 augusti 1765


Enköping: Staden hotad av brand

"Enköping, d 11 Juni. I förrgår tilldrog sig härstädes den kännbara olycka, at Elden kl. ½3 e.m., förmodligen genom någon ovarsam Tobaksrökare, antände Stadens, på norra sidan belägne Lador, vilken, i anseende till den ovanliga torka, som hela Våren och den framflutne delen av Sommaren varit, i sådan hast utbredde sig, att inom 2 timmar, emellan 70 och 80 Trösklador, 12 halm- och Redskaps-Lider, en Badstufwa, alla Hospitalet och Stadens kyrkoherde- gård tillhörande Ut- och Ladugårdshus, Stadens så kallade Uppsala Tullhus, med de, av Innehavaren därav uppbyggde Ladugårdshus, samt 2 Gårdar, blevo i aska lagde.

Stadens, på en höjd, straxt ovan dessa Lador, belägne Kyrka, var härvid i så mycket större fara, som icke allenast Vädret, vid Eldens antändande, låg alldeles åt Kyrkan, och medförde stora itända halmtappar, samt dessutom drev Lågorne så nära den, med Spån beklädde Klockstapeln, att Tjäran därå började starkt rinna, och rök därav uppstiga, utan ock Kyrkogården överallt var betäckt med gammalt Eldfängt Virke och torra Spånor, efter det Byggningsämne, som till den, under händer havande ansenliga Kyrkoreparation, där blivit upptäljt; men blev likväl genom Vädrets kastande från Norr till Öster, samt de av Magistraten vidtagne skyndsamma anstalter, till Klockstapelns ständiga begjutande med vatten, lyckligen konserverad; även som ock hela Staden ofelbart blivit ett rov för dessa tärande Lågor, om icke Vädret, som berört är, blivit vänt på en sida av Staden, och Stadens Invånare, med hjälp, icke allenast av Spruta och Manskap, som Hov Marskalken och Riddaren Greve Carl Posse på Haga Sätesgård, av beprislig ömhet för Staden och dess Invånares räddning, i god tid, insände och själf anförde, samt vid Sprutans användande till ändamålet, även själv oförtrutet lade hand vid, utan ock från nästgränsande Socknar och Åsunda härad, genom Krono Länsmannen Arpis försorg, och under dess tillsyn understödde blivit, och varigenom Våningshuset i Prästegården och Hospitalhuset, bägge av Sten, blev bärgade, ehuru de med Eld, från de, på alla sidor, nära intill belägne och itände Trähus, voro omgivna.

Elden, som ännu under askan och uti Jorden ligger fördold, bevakas bekymmersamt av Stadens och Vårfrukyrkas  Församlings Invånare, till förekommande av vidare fara; så att nu början kunnat göras med inflyttningen, av den, på ängar och Land, undan Elden utförde Egendom."

Publicerad i Inrikes Tidningar13 juni 1771


 

Enköping - Västerås: Varning för svekfull man

"Som Contoirs Betjenten Anders Carling, född i Enköping, av 25 års ålder, den 5 sistlidne Oktober, rymt ifrån sin husbonde i Västerås, och genom där efterlämnade brev givit tillkänna förövad otrohet, samt därför enligt utfärdad lysning ifrån Höga Landshövdingeämbetet i Västerås under den 8 i samma månad är över hela Riket efterspanad, ty varder sådant ock härmed kungjort, på det en var även må taga sig till vara att av honom bliva besviken."

Publicerad i Posttidningar 5 november 1792


Sparrsätra: Belönad för trogen tjänst

"Sparrsätra vid Enköping den 23 oktober-

Efter anmodan av Konungens Befallningshavande i Uppsala tillställde, efter slutad gudstjänst, i närvaro av en talrik Församling, Prosten och Kyrkoherden Magister Johan Lorens Weidman pigan Brita Andersdotter, på dess Bröllopsdag, den vackra Silversked, varmed Kongl. Patriotiska Sällskapet har behagat förenämnda piga behedra, för långvarig och trogen tjänst på ett och samma ställe, hos Rusthållaren Anders Sparráus i Lådö och denna socken; varvid ett till ämnet lämpligt Tal blev hållet, och de närvarande uppmuntrade till trogna böner och suckningar (?) till höjden för höga Överheten, samt det Kongl. Patriotiska Sällskapet."

Publicerad i Inrikes Tidningar (?) 4 november 1796.


Vårfrukyrka: Försvunnen hund

"En Jakt Tik, röd till färgen, något lockig eller knollrig på ryggen, med vit bläs i pannan och under halsen, och vit snopp på svansen, bortkom från Jädra gård nära Enköping, den 16 oktober. Den som denne Jakt Tik tillrättaskaffar och hos herr Rådman Holmström i Enköping avlämnar, har att undfå nöjaktig vedergällning."

Publicerad i Posttidningar 19 november 1808


Teda: Försvunnen man

"Som Snickaren Anders Peter Lund, vilken säges gått ut som Landtvärn ifrån Teda socken i Uppland, icke låtit höra av sig snart i 3 år, så anmodas (?) han, om han lever, att inom år och dag infinna sig hos sin hustru, som är vistandes i Munsö Socken, på Svartsjölandet; som första gången kungöres"

Publicerad i Inrikes Tidningar 8 maj 1810


Teda: Giftaslysten piga

"Pigan Maria Brita Blad, född år 1801, är sinnad ingå äktenskap, men saknar fullständigt bevis om ledighet. Klander däremot kan, inom den i Författningarna föreskrivna tiden, hos Pastor i Teda anmälas. Adressen är Enköping."

Publicerad i Post- och Inrikes Tidningar 10 oktober 1825


Svinnegarn: bråk vid källan

"Vid det den 28 sistlidne Juni hållne Urtima Ting med Åsunda härad, rörande det av ägaren till Ingeborgs gård i Svinnegarns socken, assessoren C.D. Frunck, överlagde våld, som skulle hava förefallit vid den så kallade Svinnegarns källa den 17 och 28 nästförutgångne maj, blev trenne drängar av häradsrätten ålagde, att med ed värja sig från tillvitelsen, att hava deltagit i nedrivandet av den mur, som bemälte Assessor låtit över källans öppning uppföra; men de övriga tilltalade kunde, i brist av bevis, icke till ansvar fällas. Däremot blev en bland de 3:ne ynglingar, vilka vid sistnämnde tillfälle lossat skott på folkhopen, fälld till ansvar därför, och saken, i vad den rör de tvenne andra, hänskjuten till Academisk Domstol, varunder de lyda."

Publicerad i Post- och Inrikes Tidningar 7 juli 1831


Enköping: Vädermjölkvarnar

"Nära invid Staden Enköping finnas till salu 2:ne Wäder-mjölqwarnar, med därtill hörande Mangårdsbyggnad, bestående av 3 Rum och Kök, säker Källare samt Visthusbod. Kvarnarna hava fördelaktigt läge på en hög sandås, och hava i årligt arrende givit 30 tunnor Spannmål. Underrättelse om tillträdet samt köpevillkoren lämnar Hr Bokbindaren Forsberg i Enköping"

Publicerad i Post- och Inrikes Tidningar 15 juli 1831


Teda: Arvinge efterlyses

"Pigan Greta Jansdotter, född i Börkmåssen härstädes den 14 Jan. 1794 och 1814 till Teda flyttad, är, efter dess den 30 September 1828 avlidna Moder, Torparen Jan Janssons Änka Greta Andersdotter, ett litet arv tillfallet, som av henne eller, om hon avlidit, av dess rätts innehavare utav dess Förmyndare, rusthållaren Jan Jansson i Nortuna, emot säkra betyg och kvitto, får emottagas, då, sedan denna annons 3:ne gånger i Post- och Inrikes Tidningarna varit, i anseende till nu okänd vistelse, införd, därom inom laga tid anmälan göres, antingen hos bemälte Förmyndare, eller ock i brev till undertecknad Kyrkoherde, på: Västerås och Tortuna den 3 Maj 1833. Johan Hallander."

Publicerad i Post- och Inrikes Tidningar 29 juni 1833


Svinnegarn: Olyckshändelse vid brorivning

"den 7 sistlidne September timade den olyckliga händelse, att unge Statdrängen Jan Ericsson i Gammelhaga och Swinnegarns AnnexFörsamling vid nedrivningen af en bro över den så kallade Enköpings-ån nära till haga Sätesgård, krossades av en nedfallande bjälke och avled i samma ögonblick. Hans efterlämnade hustru, omgiven av 3:ne små barn, av vilka det äldsta är 6 år, och med ett, som ännu ej sett dagen, måste känna förlusten så mycket svårare, som denne man var en öm Make och Fader, vilken med särdeles redlighet och kristlig omtanke arbetade mot fattigdomen för de sinas väl. Stödet har fallit och med det samma hennes mot den yttersta nöd enda hopp. Människovän! Du himmelens redskap! med djup vördnad flyr jag till Dig - och misströstar icke, att den förkrossade och förgråtna Moderns hopp, genom ditt ädla fastän ofta beprövade, deltagande återlivas, och hennes elände mildras. För den skärv, som gives till den fattiga Änkan med dess små barn, räknar undertecknad för en helig plikt att göra samvetsgrann redovisning, som i denna Tidning införes. Enköping och Tillinge den 3 Okt. 1835. Fredrik Er. Alner, Kyrkoherde i Tillinge och Swinnegarn."

Publicerad i Post- och Inrikes Tidningar 7 oktober 1835


Teda: Man efterlyses för skilsmässa.

”Min man, avskedade Soldaten Erik Haegg, sist boende vid Strömsta gård i Theda socken och Uppland, har, för 3 1/3 år sedan, från mig bortgått, och under tiden icke om sig lämnat någon underrättelse. Han anmodas därför, att inom natt och år från nedan skrivne dag, sig hos mig infinna, i annor händelse begär jag, i laga  ordning, att från honom varda skild, med rättighet att i nytt giftermål ingå.

Västerås, Haraker och Svanå den 1 oktober 1841.

Carolia Charlotta Stork;

Ladugårdspiga.”

Publicerad i Post- och Inrikes Tidningar 6 oktober 1841


 

Vårfrukyrka och Tillinge: Belönade   

”Nedanstående personer hava av Hushållnings-Sällskapet i Uppsala Län erhållit Sällskapets belöningsmedalj av silver, att bära på bröstet, nämligen:" ..................."Bonden Anders Ersson i Back-Norrby, Vårfrukyrka Socken, för ådagalagd synnerlig flit och omtanke till sitt svaga hemmans förbättring genom stenbrytning; f. d. extra Roterings-soldaten Daniel Olsson Hag, vid Hagby i Tillinge Socken, för vackra trädplanteringar;”......

Publicerad i Post- och Inrikes Tidningar 8 december 1842


Enköping med omnejd: starkt oväder   

”Uppsala den 19 Aug. Av till Landshövdinge-Ämbetet inkomna, och här under nummer 1) och 2) anförda, rapporter underrättas man om de svåra följder ett oväder haft, å ena sidan för Enköpings stad och jordegendom samt socknarna däromkring och till västra Länsgränsen, å andra sidan för södra delen av Alunda socken mm, belägen i nordost från Uppsala och på minst 7 mils rätlinjigt avstånd från Enköping. Märkvärdigt är, att hela den mellanliggande trakten, ehuru ävenledes hemsökt av det starka åskvädret, likväl varit alldeles frikallad från dess fördärvliga, i rapporterna omtalade verkningar. 1) Sistlidne Lördag kl 6 e m hemsöktes staden av ett starkt oväder, åtföljt av ovanligt stora och häftigt störtande hagel. Hagelskuren, som fortfor något över en halv timme, sönderslog flera hundrade fönster här i staden och förstörde nästan i grunden all å stadens mark växande gröda så att, förutom jordfrukter, minst 1000 tunnor spannmål med visshet kunna antagas därav hava gått förlorade. 2) Lördagen den 12 dennes omkring kl 6 em förstördes inom en halv timme hela växande grödan för 24 byar och gårdar i Fögderiet, genom en stark hagelskur eller hagelorkan, under stark åska. Ur de i nordväst från Enköping synliga djupa molnen började hagelskuren sin härjning vid Edsberga by i Breds socken, och fortgick i en fjärdedels mils bred sträckning åt sydost över byar och gårdar, belägna i Breds, Sparrsätra, Tillinge, Vårfrukyrka och Boglösa socknar, och utgöra omkring 170 hushåll, Enköpings stad oberäknad. Haglen, varav de större upphämtades och vägdes, voro ishårda, hade form och storlek som päron, med en tums, och därutöver, diameter och vägde 1 5/8 lod. Den hastighet, varmed haglen sönderslog alla fönsterrutor åt nord och nordväst, försatte alla, som voro i husen, i bestörtning. Men denna bestörtning blev vida större, och övergick hos många jordbrukare till nära förtvivlan, då de utkommo på sina gärden, och funno hela åkerfälten, hela sin nu väntade skörd av Råg, Vete, Korn, Blandsäd, Havre och Ärter, liksom i ett slag, tillintetgjorda. Haglen föll med sådan häftighet, att de undankastade stora stenar, av 1 ... vikt, lagda å en bro vid Enögla by, där de ock ännu den 13 på aftonen funnos hagelmassor av en alns djup, kvarliggande i diken. Gåsungar låg av haglen slagna till döds, och boskapskreaturen sprungo, blodiga å ryggen, såsom de varit vilda.”

Publicerad i Post- och Inrikes Tidningar 22 augusti 1843


Bred:  Flytt av gästgiveri

”Enligt kunglig befallningshavande i Uppsala län den 12:te sistlidne maj givna och laga kraftvunna utslag, kommer det vid Edsberga by i Breds socken hittills varande gästgiveri, från och med den 1:sta januari 1847 tills vidare att upprätthållas vid Torgesta hemman no 1 i Tillinge socken, varifrån skjutsningen utgöres till Myrby i Badelunda socken, där ett nytt gästgiveri vid nämnde tid även öppnas, uti Lars Janssons gård, med rättighet för skjutsentreprenören vid Myrby att i skjutslega uppbära 24 sk banco milen för en häst.”

Publicerad i Västmanlands läns tidining 31 december 1846


Enköping: Gensträvig älskare

”Den förut omtalade pigan Maria Elisabeth Fritz, vilken vid rådhusrättens 4:de avdelning tilltalat sin gensträvige älskare, svarvaregesällen Bergström, därför att denne undandragit sig bidraga till underhåll för ett av honom med Fritz år 1850 i Enköping tillsvarvat flickebarn, fick likväl bukt på den gunstig herrn förliden måndag, genom rättens avkunnade utslag.

Domstolen förklarade nämligen, att Bergström, vilken slutligen erkänt sig vara fader till ifrågavarande flickebarn, skulle med 3 riksdaler 16 skilling banco varje månad, räknat från barnets födelse och intill dess detsamma uppnått 15 år eller kunde sig själv försörja, bidraga till barnets underhåll, men den av pigan Fritz yrkade rättegångskostnadsersättning blev av rätten avslagen på grund därav, att Fritz, såsom varande medellös, varit fråntagen all rättegångskostnad.”

Publicerad i Folkets röst 5 mars 1853


Enköping: Mälarens vattenstånd 

”Vid de sammanträden, som vid Brogård, Fånö, Sjö och Enköping den 18 och 19 i förra månaden hållits av landshövdingen frih. von Kraemer med strandägare kring Mälaren, hava dessa enhälligt bifallit och beslutat, att bekosta uppmätning, avvägning och uppfattning å karta av den dem tillhöriga Mälarens, titt och ofta återkommande, flöden skada marken, på det sålunda officiellt må bliva utrönt, hur stor jordvidd som lider av nämnde sjön, med alla skäl överklagade, höga vattenstånd. Inom de övriga Mälaren angränsande länen, lär lika beskaffade beslut av strandägarna därstädes fattats.”

Publicerad i Folkets röst 2 juli 1853


Enköping: Koleran   

”Enköping: Sedan under ångfartyget Enköpings hitresa från Stockholm förliden tisdag en man av besättningen insjuknat i kolera, så har fartygets turer blivit tills vidare inställda.”

Publicerad i Folkets röst 14 september 1853


Enköping: Kolerans offer  

”H.M. Konungen har behagat giva 50 riksdaler banco åt änkorna efter förre bonden Jonas Ersson och förre soldaten Modig i Enköping, vilka män, sedan de under koleratiden frivilligt åtagit sig sjukskötarkallet, själva fallit offer för farsoten.”

Publicerad i Folkets röst 5 november 1853


Enköping: "En elektrisk telegrafstation    

har från och med i går blivit öppnad i Enköping.”

Publicerad i Folkets röst 13 oktober 1856


Enköping: Olycka till sjöss

”Av fyra personer, handlanderna Gundeman och Söderström, ynglingen Edlund och länsman Palm, som voro ute på segling i Mälaren, varvid båten kantrade för en stormby, kunde endast länsman Palm rädda sig genom simmande; de tre övriga omkommo".

Publicerad i Jönköpingsbladet 30 juli 1859


Enköping: Eldsvåda.

”Angående eldsvådan i Enköping skrives i Upsala för den 8 dennes: Uti Enköping timade förlidna Söndag, den 6 dennes, en häftig eldsvåda, som lade två gårdar i aska. Enligt till K. befallningshavande på f.m., hade elden utbrutit k. halv 6 på morgonen uti färgaren Hedlunds gård vid Stora gatan, vilken jämte den närmast liggande gården nedbrann, men man var lyckligtvis redan vid telegrammets avfärdande kl. 10 f.m. herre över elden. Resande hava härutöver berättat, att lösegendomen i de nedbrunna gårdarna blivit räddad genom utflyttning därav på den förbiflytande frusna ån, med undantag av provinsialläkaren, doktor Barchs lösörebo, som hava gått förlorat. Haga, Wappa med flera närliggande herrgårdars sprutor och manskap hade skyndat till undsättning. Huruvida och till vilket belopp de nedbrända gårdarna voro brandförsäkrade eller icke samt huru elden uppkommit, har ännu icke försports.”

Publicerad i Folkets röst 16 januari 1861


Enköpings-Näs och Svinnegarn: Mordbrand

"Från Enköping berättas: Natten mellan den 26 och 27 sistlidne februari uppskrämdes invånarna i Enköpings-Näs av ett starkt eldsken i riktningen av Trogsta by, belägen omkring 1/8-dels mil från sockenkyrkan. Tillskyndande personer fann uthuslängan i bonden Adolf Carlssons utbyggda gård antänd på flera ställen. Oaktat elden hunnit gripa omkring sig innan eldsläckningsredskap kunnat anlända, lyckades det dock att rädda manbyggnaden, där för tillfället endast ett par minderåriga barn fanns hemma, jämte ladugården och där förvarade kreatur. Knappt hade man hunnit att till det mesta dämpa elden i Trogsta, då lågor höjde sig över den skogsbacke, som skiljer Näs och Svinnegarns socknar. Eld hade anlagts i en halmstack, tillhörig frälsebonden Anders Carlson i Hof, lydande under Hjulsta, och tillhörigt friherre A. Liljecrantz. Stacken hade blivit antänd på vindsidan, tydligen i avsikt att nedbränna hela gården. Snart nedbrann även därstädes de flesta uthusen, då föga kunde göras med de ankomna sprutorna i anseende till nästan total vattenbrist. Senare på natten befanns taket på en ladugård vid barnmorskestället inom Näs socken även antänt, men lyckligtvis tillströmmade i hast så mycket folk, att elden snart släcktes. Jämte byggnaderna förstördes på bägge de av elden härjade ställena både tröskad och otröskad säd, foder och åkerbruksredskap. Upphovsmannen tros vara en murare, skåning till börden, vid namn Jeppson. Oaktat flitiga efterspaningar samt utfäst belöning, har det ej ännu lyckats att få spaning på, var han uppehåller sig. De nedbrända byggnaderna var försäkrade i länets allmänna brandstodsbolag, dock under deras värde. Även någon del av redskapen var brandförsäkrad."

Publicerad i Folkets röst den 9 mars 1861


Bred: Försök vid Smiths ångbränneri

"Från Enköping skrives: Vid Backa ångbränneri i Breds socken, tillhörigt grosshandlare L. O. Smith i Stockholm, pågår för närvarande, av en hitförskriven tysk, försök att genom en särskilt av honom inventerad apparat, anbragt till sprithållaren, kontrollera noggrannare än genom förut begagnad mätning och avprovning både brännvinets mängd och styrka. Apparaten lär vara mycket enkel. Utfalla försöken tillfredsställande, vartill alla anledningar är vid handen, blir den hittills använda kontrolleringen genom därför utsedda personer vid brännerierna alldeles överflödig och stadsverket får kostnaden för densamma kvar  i kassan   ."

Publicerad i Dalpilen 12 december 1866


Enköping: Av läseri förvriden

"I Enköping har en av läseri förvriden f.d. soldat Hall uppträtt, påstående sig vara profeten Elia och kommen för att bortdriva den förödelsens styggelse, varmed Enköpingsborna voro i hög grad behäftade. Beklagligen var stadens polis till den grad angripen av samma styggelse, att den ej bättre aktade på mannens predikan, än att den gav honom fritt husrum över natten och därefter ställde av honom till hans hembygd Kulla socken."

Publicerad i Jönköpingsbladet 16 februari 1867


Enköping: Förbud

"I Enköping är förbud utfärdat mot att låta kreatur beta på stadens torg.”

Publicerad i Jönköpingsbladet 19 februari 1867


I trakten av Enköping: tjuvar

"I trakten av Enköping har tjuvar nyligen tillägnat sig en kapprock, en vadderad överrock, en rock av vadmal, två par byxor av samma slags tyg, ett ylleklänningstyg, en med vadmal överklädd päls av fårskinn samt en hud. Tjuvarna bör med nämnda persedlar reda sig alldeles förträffligt i den nu rådande värmen.”

Publicerad i Jönköpingsbladet 29 juni 1867


 

Enköping: I diket

"Den 83-årige Prosten Afzelius och hans fru hava vid hemfärd från ett ställe i grannskapet haft det missödet att vagnen stjälpt med dem i diket, varvid de icke obetydligt skadades, men lyckligtvis ändå ej farligt.”

Publicerad i Jönköpingsbladet 6 oktober 1868


Enköping: Stadshotell

"Enköping. Allmän rådstuga har beslutat att för en summa av 135000 kr på den lilla stadens bekostnad låta uppföra ett stadshotell, därest kunglig majestät beviljar staden rättighet att för ändamålet upptaga amorteringslån."

Publicerad i Wernamo tidning 21 december 1876


Enköping: Lördagsmarknad med ganska vackra kreatur.

”Lördagsmarknaden härstädes den 31 mars var ovanligt talrikt besökt. Ibland den stora mängd kreatur av alla slag, som voro torgförda, märktes många ganska vackra, vilket bevisar, att kreatursindustrin har gått betydligt framåt på senaste åren. Priserna voro, i allmänhet taget, någorlunda lika med de föregående marknadernas under denna vinter. Så begärdes för vackra välgödda oxar 550 kr paret; för medelmåttiga dragoxar 150 kr stycket; för kor från och med 60 till 110, allt efter storlek och beskaffenhet i övrigt; för tjurar om 3 år 110; för ett omkring årsgammalt särdeles vackert svin begärdes 75 kr; för 6 veckors grisar 10-12; för 3 veckors grisar 6-8 kr. Avsättningen var tämligen livlig. Trävaror voro som vanligt ganska dyra. Dåliga och kvistiga bräder såldes för 8 kr per tolft. För simpla sängar begärdes 18 och för dito soffor 25 kr; chiffonjéer 50 kr.”

Publicerad i Dalpilen 13 april 1877.


Vårfrukyrka: "Okynne.

En gosse, omkring 15 år gammal, hemma vid Valla i Vårfrukyrka socken i Uppland roade sig nyligen med att lägga en dynamitpatron i elden i köksspiseln. Följden blev att då dynamiten exploderade, skadades gossen i ena ögat, varjämte ena handen så illa tilltygades, att flera fingrar måste amputeras."

Publicerad i Dalpilen 26 april 1878


Svinnegarn: "Vidskepelse.

Till Svinnegarns källa vid Enköping företogs trefaldighetsafton en ordentlig folkvandring. Beklagligt nog är det hos de flesta vidskepelsen och vantron, som förmår dem att göra långa och besvärliga resor till denna allt annat än inbjudande källgrop, under förmodan att detta vatten just denna dag har en särskild undergörande förmåga, säger Enköpings Veckoblad. I denna tro skyr man icke tillbaka för att göra en flera mils färd till fots, då man icke har råd att åka. Där står en stackars krympling halvnaken och smörjer sig med ler i källrännilen, en verkligt vidrig syn för förnuftigt folk; där åter en annan, som i sitt anletes svett bökar upp ler från botten av en djup göl nedanför källan och samlar ihop det i en stor mässingskruka för att ta med sig hem till samma bruk, vartill den andre begagnar det på stället. Vattnet i själva källan är även så uppgrumlat, att det är föga mer än tjockt lervatten och ändå begagnas det flitigt av den hälsosökande mängden. Om det vid tillfället fanns många sjuka och krymplingar, så var dock mängden friska mycket större. Folkmängden kunde gott uppskattas till 3 a 4000 personer."

Publicerad i Wernamo tidning 5 juli 1878


Enköping: "Ovanlig realisation.

En herr C. J. Carlsson i Enköping har tillkännagivit att han, som den 1 oktober upphör med sin utskänkningsrörelse i staden, under september månad "slutförsäljer till nedsatt pris," som det heter på affärsspråket, bland annat: stora supar för 8 (förut 10) öre, små dito 5 (förut 6), öl 13 (förut 17), toddar 21 (förut 35) öre osv - allt naturligtvis till förtäring på stället."

Publicerad i Wernamo tidning 13 september 1878


Teda: "God fostermoder.

I tidningen Uppsala läses: En kvinna vid namn Charlotta Dahlbom, hemma i Salta av Teda socken av Uppsala län,  vilken själv aldrig haft barn, har likväl uppfostrat andras till ett antal av icke mindre än 12 stycken, därav en del barnhusbarn. Hon har städse varit den ömmaste mor för sina fosterbarn, även om hon, såsom flera gånger hänt, icke åtnjutit den ringaste ersättning för sina moderliga omsorger. Fyra av de barn, som hon uppfostrat, äro redan döda, av de övriga äro alla, som hunnit bliva fullvuxna, goda och nyttiga människor. Charlotta Dahlbom är nu 58 år gammal och har ännu ett fosterbarn i vaggan, om vilket hon har förhoppning, att det skall bliva hennes ålderdomströst."

Publicerad i Wermlands läns tidning 29 november 1878


Enköping: Osopat.

"A. W. Carlsson och Augusta Tibblin, som icke hållit gatan sopad utanför sina gårdar till Marie Bebådelsedag dömdes att hvardera böta 5 kronor."

Publicerad i Enköpings-Posten 8 april 1880


Vårfrukyrka: "Bästa beviset.

Pigan J. M Eklund Karkesta hade till tinget instämt drängen J. F. Berggren för att erhålla uppfostringsbidrag till en liten världsmedborgarinna, men som inga vittnen eller bevis funno med undantag av att Eklund påstod bästa beviset vara att barnet var lik fadern som ett bär, uppsköts saken till nästa ting för bevisnings förebringande."

Publicerad i Enköpings-Posten 3 juni 1880


Sparrsätra-Bred: "En häftig jordstöt

..... märktes i lördags åtta dagar omkring kl. 8 på aftonen vid Grillby järnvägsstation å Stockholm-Westeråsbanan i närheten av Enköping. Jordstöten, som gick från nordväst till sydost och varade omkring en och en halv minut samt hördes som en stark åska, var så häftig, att fönstren skakades; ingen märkbar förändring i väderleken visade sig för tillfället. Samma fenomen observerades utefter hela sträckan från Grillby över Långängen förbi Sparrsätra kyrka fram emot och genom Breds socken."

Publicerad i Dalpilen 16 juli 1880


 

 

Enköpings-Näs: "Bötfäld för olovlig älgjakt

Rättaren Gederblom i Försöket, Enköpings-Näs socken, dömdes vid Åsunda häradsrätt den 17:e dennes till 75 kr böter till kronan, därför att han  skjutit på en älg under förbjuden tid.."

Publicerad i Upsala 24 juli 1880


Vårfrukyrka: "De ljusskygge.

Enköpingsposten har med kraft uppträtt mot ett förslag att i Vårfrukyrkas kommun strax utanför Enköpings stad inrätta en brännvinsaffär. Förslaget, som drevs igenom på en kommunalstämma, har dock upphävts av kunglig majestäts befallningshavande i Uppsala län. Häromdagen hade Vårfrukyrkaborna stämma bland annat för att avgiva förklaring över hos kunglig majestät anförda besvär över befallningshavendens utslag. Enköpingspostens referent infann sig, oaktat stämmans ordförande antydde at han skulle utvisas. Beslut fattades också att utvisa honom, men då stämman ej ville tydligt förklara, att hon utvisade honom i hans egenskap av Enköpingspostens referent, stannade han kvar. I villervallan beslöt stämman till sist att upplösa sig utan att ha behandlat de förelagda frågorna."

Publicerad i Wernamo tidning den 20 augusti 1880


Enköping: Sjukdom

"Båda läkarna i Enköping ligga nu livsfarligt sjuka."

Publicerad i Wernamo tidning 10 december 1880


Vårfrukyrka:  "I en svår belägenhet

lär en gammal man i Viggby i Vårfrukyrka ha försatts under senaste yrvädret. Han och hans hustru bebodde ensamma en utflyttad gård, och mannen hade länge av sjukdom legat till sängs. Under snöstormen, som tilltäppte alla vägar från och till deras bostad, blev även hustrun sjuk och dog helt plötsligt. I sällskap med ett lik måste mannen sedan tillbringa flera dagar avstängd från den yttre världen, utan föda, värme och skötsel."

Publicerad i Nordstiernan (USA) 1 april 1881. (Samma text var publicerad i EP  24 februari 1881)


Det torde röra sig om Anders Petersson och hans hustru Margreta Kristina Andersdotter i Wiggby. Hon dog den 11 februari 1811 av okänd sjukdom, 69 år gammal. Hennes man, som var tio år yngre, hade ett amputerat ben och var uppenbarligen inte frisk, då han avled bara 3  månader senare. Om snöstormen  står följande att läsa:

"Att den snöstorm, som  under den sist förflutna veckan rasat,  varit en bland de vildaste i mannaminne, därom synes man överallt vara ense.  Gamla personer påstå att de aldrig sett sådana snödrivor, som dem, vilka nu bilda ringmur kring staden.  Det bör väl också höra till undantagen, att  drivorna gå över fönstren  till andra våningarna  och att man obehindrat kan promenera över taken, såsom  fallet varit på flera ställen vid Repslagargatan."

Publicerad i Enköpings-Posten 17 februari 1881.


 

Enköping: "Riksens hamnbusar

äro mycket talrika i Enköping. Också lär det vara en tradition ibland dem att de må gott där, och de råda varandra att styra kurs dit, säger Enköpings Tidning."

Publicerad i Faluposten den 1 april 1882


Enköping: "Somna aldrig från ljuset!

Nyligen inträffade det att ett fruntimmer i Enköping råkade somna från ett brinnande ljus, som stod invid hennes säng. Efter en stund vaknar hon och finner då, till sin förfäran, att sängtäcket är till stor del uppbränt och att elden börjar sprida omkring sig bland sängkläderna. Hon lyckades dock med möda att släcka elden."

Publicerad i Faluposten 9 september 1882


Enköping: "En hund på telefon. 

En spannmålshandlare Petersson i Enköping har en hund och en telefonledning mellan sitt kontor i staden och magasinet vid järnvägsstationen. Häromdagen var Pettersson i sitt magasin och telefonerade till kontoret. Han hörde, att hans hund "Tom" var inne på kontoret, och ropade därför i telefonen hans namn. Hunden spetsade genast öronen, svarade på hundspråket med ett ljudligt "vov! vov!" samt rusade på dörren och var inom några minuter hos sin ägare i magasinet."

Publicerad i Wernamo tidning den 28 oktober 1882


Enköping: "Fanatism och galenskap.

En "gudfruktig" skeppare i Enköping har tvenne särskiljda gånger sänkt sin skuta mitt i Enköpingsån för att hindra en ångare, medförande lustfarande Enköpingsbor, att utlöpa på söndagen för att bereda sina passagerare ett "syndigt" nöje."

Publicerad i Wernamo tidning den 27 juli 1883


Enköping: "Oförstånd av en mor.

..... I Enköping lär finnas en gift kvinna, som, för att kurera sitt tre veckor gamla barn från en barnsjukdom, som vanligen kallas "torsk", hällt i detsamma teskedstals med skrivbläck. Någon hade rått henne till att pensla barnets läppar med lite bläck, och detta råd har hon följt på nämnda, om gränslöst oförstånd vittnande sätt. Barnet säges för närvarande vara illa sjukt, och därpå är minsann icke att undra. Modern må skatta sig lycklig, om det icke stryker med av denna hästkur."

Publicerad i Kalmar 24 september 1883


Vårfrukyrka: "Nitton levande grisar....

..... framfödde en sugga här om dagen i Valla i Vårfrukyrka socken. Tre hava ömkligen omkommit, 10 födas av suggan och 6 - med napp.

På samma ställe föddes i början av året tre kalvar av en ko."

Publicerad i Dalpilen 14 mars 1884


Vårfrukyrka: Olyckshändelse som bl a skadade doktor Westerlund

"En svårare olyckshändelse inträffade enligt vad Enköpings-Posten meddelar, i onsdags afton vid halv-7-tiden å stora landsvägen strax bortom Skälby därvid trenne personer, nämligen doktor Westerlund från Enköping, hemmansägaren Olof Lundin och lantbrukaren Anderssons i Tjursåker son, blevo skadade.

Dr Westerlund skulle ut på sjukbesök till Tjursåker, och var Anderssons son skickad in till staden att hämta honom. Komne till Skälby skulle de köra om en annan åkande, nämligen den ovannämnde Olof Lundin. Det åkdon, vari dr W åkte, var i stark fart. De båda åkdonen stötte tillsammans. De åkande föllo alla tre ur åkdonen. Dr Westerlund stötte sitt ena ben så illa att han icke kunde stödja på detsamma. Mest skadades Lundin som fick en sådan stöt i nacken, att nästan fullständig lamhet i hela kroppen inträtt. Han vårdas nu å sjukhuset i Enköping och lär hans tillstånd vara ganska betänkligt. Anderssons son fick en skråma i ansiktet och ett lindrigare slag i ryggen, men kunde dock ridande begiva sig tillbaka till Skälby för att få hjälp.

Dr Westerlund har måst intaga sängen, och osäkert är, huru länge han kommer att fängslas vid densamma. Naturligtvis äro hans mottagningar, till bekymmer för mågen, tills vidare inställda."

Publicerad i Blekingeposten  8 april 1884


Enköping: Vita slavar

"Då och då uppdyker de mest upprörande berättelser om barbari emot svagsinta, "undantagshjon" och fosterbarn, barbari, som dels grundar sig på smutsig snikenhet, dels på en oerhörd råhet hos dem, som för tillfället har makten över försvarslösa offer. Enköpings-Posten kommer med en sådan berättelse:

Hjärtslitande må man väl benämna den syn, som ett fjorton års barn, en flicka, företedde vid Enköpings fattigvårdsstyrelses senaste sammanträde, till vilket hon infunnit sig (jämte en person, som tagit henne om hand) för att få hjälp. Detta barns levnadssaga är i sanning sorglig: Född i fängelse, lämnades hon av sin moder, som efter utståndet straff spårlöst försvann, vind för våg i världen. Fattigvården i Enköping fick taga vård om den späda varelsen. Hon utackorderades på landet, och man trodde, att barnet var i goda händer. Nu visar det sig emellertid, att fostermodern efter såväl flickans som den ovannämnda personens utsago behandlat henne så, att flickan är krympling för hela sitt återstående liv. I alndjup snö har hon, späd och klen som hon är (kanske även det i följd av vanvård), tvingats att med ok bära tunga vattenpytsar lång väg, Följden härav har blivit den, att flickans ena axel är för alltid förstörd, så att hon icke kan lyfta sin högra arm, än mindre uträtta något med handen.

Så vårda vissa människor de arma barn, som lämnas i deras vård och för vilka de åtagit sig att vara i föräldrars - ocke pliktförgätna utan goda föräldrars - ställe."

Publicerad i Wernamo tidning den 5 december 1884


Enköping (nära): "Moderna äktenskap.   

En äldre förmögen bondhustru i en socken i närheten av Enköping lät skilja sig från sin man, men vilken hon hade flera barn, och gifte sig med en ung, rask karl. Den frånskilde mannen vistas nu hos sin förra maka och arbetar där som dräng i all sämja och endräkt med den nuvarande mannen."

Publicerad i Faluposten den 13 februari 1886


Enköping: "En hästbytare skjuten.  

Enköpingsposten berättar: Efter att å en ölstuga här i staden i lördags ha varit tillsammans md hästbytaren Carl Aug. Gottfr. Ringström observerade drängen E. H. Lindberg från Enögla i Vårfrukyrka, att han blivit bestulen på sitt ur. Han satte då efter Ringström, som springande begivit sig ned åt Munksundsgatan, coh då L. hunnit [ifatt] R. fordrade den förre att återfå det stulna uret. R. hade svarat, under det han svängde en kniv mot L.: "Kommer du hit, så hugger jag till!", varpå genmälde L., att om R. högge till, skulle han "bränna av". Då R. icke lät varna sig av hotelsen, smällde L. av ett skott, varvid kulan inträngde under ena ögat på R., som förmodligen mister sitt skadade öga."

Publicerad i Kalmar 3 november 1888


Enköping: "Död och stelfrusen   

påträffades i lördags utanför en loge vid Enköping bagargesällen P. T. Lindblom, 37 år gammal. Lindblom, som arbetat hos en bagare därstädes, men för ett par dagar sedan blivit avskedad, hade lagt sig att sova vid logen, men under rusets inflytande blivit insnöad."

Publicerad i Dalpilen den 22 februari 1889


Vårfrukyrka (om Sävsta skola): "Ett storartat skolhus   

kanske det förnämsta i någon landskommun i Sverige, har Vårfrukyrka församling i närheten av Enköping skaffat sig. Huset är uppfört av sten och till formen nästan kvadratiskt. på nedre botten finns två lässalar om respektive 1054 och 990 kvadratfot, två slöjdsalar om vardera 600 kvadratfot och avklädningsrum om 400 kvadratfot. I övre våningen äro inrymda ett större kommunalrum, bostad för lärare om tre vackra rum med kök samt två lägenheter om rum och kök. I nedre våningen äro alla väggar oljefärgsmålade. Fullständig ventilering finns, och - vad som torde vara enastående för landsbygden - centraluppvärmning enligt Cederblomska systemet är anordnad för hela huset. Inredningen är naturligtvis fullt tidsenlig. Till skolhuset hör 1½ tunnland jord; en parkanläggning är redan gjord. Kostnaden för det hela beräknas till 26000 kr."

Publicerad i Kalmar 31 augusti 1889


Enköping: "Från hustru och fem barn   

har skomakaren E. Larsson i Enköping rymt. Han hade för hustrun uppgivit att han ämnade resa till en släkting i Halsberg, men vid förfrågan har därifrån svarats att Larsson icke varit synlig därstädes. Larsson hade uttagit betyg dels för familjen till Halsberg och dels för sig själv till Amerika, dit han enligt uppgift å pastorsexpeditionen sade sig skola resa förut och dit han sedan skulle avhämta sin familj från Halsberg. (E.-P.)"

Publicerad i Kalmar 29 januari 1890


Enköping: Olycksdrabbad gatsopare   

"Gatsoparen i Enköping fullgjorde icke sitt åliggande julaftonen. Instämd till stadens rådhusrätt förklarade han, att han i följd av ett olycksfall varit oförmögen till arbete samt att varenda person han vänt sig till att få hjälp varit - överlastad [full]. Domaren hörde och förstod visserligen de anförda skälen, men fällde honom icke desto mindre till 5 kronors böter, dem gatsoparen under orden "ja, vad skulle jag ta mig till?" lade fram på dombordet."

Publicerad i Kalmar 14 januari 1891


Sparrsätra: Förfalskare och barnamörderska

"Sjuttonåriga pigan Matilda Blomqvist från Sparrsätra prästgård blev den 23 april häktad och införpassad till länsfängelset såsom dels förvunnen  att hava begagnat falska orlofssedelar och prästbetyg, dels misstänkt för mord å sitt 6 veckor gamla oäkta flickebarn."

Publicerad i Dalpilen 1 maj 1891


 

Enköping: Ekorre på vift 

"Hela Enköping kom härom dagen på benen för att anställa en hetsjakt efter en på gatan promenerande ekorre. Denne jäktades av och an, till dess han slutligen, omringad och uttröttad, fick infallet att liksom så mången annan söka lyckan kjortelvägen - och försvann under kjortlarne på en bedagad matrona. Hon gallskrek av förskräckelse och höll en förtvivlad undersökning efter den vasskloade fridsstöraren, allt under det hela Enköping frenetiskt jublade och applåderade det "i allo lyckade" skådespelet. E. T."

Publicerad i Dalpilen 19 juni 1891


Enköping: "Försök till rymning

gjorde en för hembgång häktad person härom dagen ut ur häktet i Enköping med tillhjälp av en hoftång, som inbakats i en limpa och som praktiserats in till honom fönstervägen av en hjälpare. Ett lås sönderbröts, men längre kom han ej, ty cellens galler höll denna gång".

Publicerad i Arbetaren  1 juni 1893


Enköping: "Svåra myggbett.   

För omkring en månad sedan, berättar Enköpings Tidning, blev en liten gosse, son till en magasinskarl i Enköping, stungen i ena benet av en mygga. Ehuru det lilla såret även från början visade sig tämligen elakartat, fäste sig ingen därvid förrän benet om ett par dagar började svullna och gossen måste forslas till lasarettet. Trots läkarens ansträngningar kunde giftet icke med vanliga medel fördrivas, utan måste detta slutligen ske såmedelst att köttet på ett visst område bortskars och benpipan skrapades." 

Publicerad i Kalmar 4 augusti 1894


Enköping: "Anarkiansjovis. 

En ansjovisburk exploderade här om dagen i handlaren Thulins butik i Enköping. Explosionen var häftig nog: ansjovis och plåtskärvor, peppar och lake kastades över väggar och tak. Burkens innehåll hade förstås kommit i en så stark jäsning, att ytterskalet icke kunde motstå densamma."

Publicerad i Dalpilen 24 augusti 1894


Enköping: "För olaga försäljning av läkemedel...   

.... nämligen Kloka gubbens liniment, Samaritbalsam och Bleksotspulver, dömdes i måndags handlaren Aug. Sjöman i Enköping att böta 12 kr 50 öre. Herr S. kommer att besvära sig över domen."

Publicerad i Dalpilen 19 oktober 1894


Enköpingstrakten: "En praktisk man..   

.... är en änkling i en socken invid Enköping. Sedan han för ett år sedan genom döden miste sin hustru, har han, som äger fyra minderåriga barn, det äldsta mellan sex och sju år gammalt, ensam skött om sitt hushåll (han är innehavare av ett fjärdedels hemman), och det så, att han med rätta är värd beröm. Han bakar, brygger, mjölkar, skurar själv och giver själv, utan något det ringaste kvinnliga biträde, sina barn den vård de behöva. Han försummar ej heller sitt jordbruk, vilket han också sköter helt coh hållet på egen hand."

Publicerad i Kalmar 17 november 1894


Sparrsätra: "Beundransvärt, men ej efterföljansvärt   

kan man säga om följande, som berättas av Enköpings Tidning: Så särdeles ömtålig kan man icke skylla en 80-årig lantman vid namn Eriksson från Karkesta för att vara. I torsdags morse, då den gamle mannen var på väg till Enköping, skulle han taga en genväg över Sparrsätrabäcken, men det bar sig ej bättre än att isen brast under honom och han enda till midjan sjönk ned i vattnet. Han kravlade sig dock snart nog upp på det torra, men kläderna voro naturligtvis genomblöta och stövlarna fulla med vatten. I stället för att återvända hem fortsatte mannen till staden, sedan han tömt ur vattnet ur stövlarna, och inkommen dit rådde man honom i en handelsbutik att slå sig ned och torka åtminstone skor och strumpor, innan han fortsatte vidare, men gubben svarade lugnt:

Äh pytt, sedan jag uträttat mitt ärende skuttar jag nog snart hem igen."

Publicerad i Kalmar 7 december 1895


Enköping: "Notabel förlovning.   

Förlovning har tillkännagivits mellan fröken Dora Westerlund, dotter till fördelningsläkaren dr Ernst Westerlund i Enköping och hans maka, född Flodérus, och greve Leo Tolstoy, son till den bekante skriftställaren greve Leo Tolstoy.

Greve Tolstoy har som bekant under åtskilliga månader vistats i Enköping för att där söka bot för den melankoli, av vilken han lider, och varför han förgäves sökt bot i Frankrike och södra Europa.

Greve Tolstoy, som är en helt ung man, brås på sin fader, i det han är litterärt begåvad och har även utgivit ett arbete av trycket. Han har under den tid, han vistats i Sverige, med ryssens lätthet för språk lärt sig ganska lätt tolka svenska.

Greve Tolstoy den yngre lider ej av lungsjukdom, som uppgivits, utan av en nervös åkomma, som han ådrog sig under nödåret. Han har vistats i Enköping omkring fem månader och lär inom kort vara fullständigt återställd".

Publicerad i Tidningen för Wenersborgs stad och län den 12 mars 1896 


Enköping: "Nytt hästbröd.   

För någon tid sedan bildades aktiebolaget Bend Or, som har till uppgift att tillverka hästbröd. Detta bolag har redan börjat sin verksamhet i provisorisk lokal i Enköping, där fabriken är under uppbyggnad, och har till och med redan gjort sin första leverans till staten. 8000 kg militärhästbröd har nämligen levererats såsom reserv-rationer till arméns hästar under den stundande manövern, oberäknat poster, som å enskild väg avgått till officerarnas tjänstehästar.

Bolagets fabriksanläggning, som är belägen invid Enköpings järnvägsstation, togs i torsdags i betraktande av generalintendenten R Berg, åtföljd av adjutanten löjtnant von Gegerfelt." 

Publicerad i Dalpilen den 27 augusti 1897

 

Enköping "Ha vi ryska spioner i Sverige?".   

"Enköping den 18 april. Enköpings Tidning för i dag berättar en lång historia om en rysk resande, som i söndags kommit till Enköping och som skulle på varjehanda sätt sökt göra utfrågningar om därvarande finnar och även uppträtt som lyssnare vid deras samtal." 

Publicerad i Östgötaposten den 21 april 1899


 

Enköping: "Doktor Westerlund, pepparroten och Enköping.    

"I Nationaltidene har en författare skrivit en hel serie artiklar om Enköping och doktor Westerlund. Det heter däri bland annat, att om doktor W. skulle dö, så är det slut med Enköping.

Så hemskt profeterar dansken i N.T. Men han har glömt att Enköping har två stora existensmedel. Det ena är doktor Westerlund, men det andra är pepparroten. Nästan varenda husägare där har sina väldiga pepparrotsland inom staden eller dess utkanter. Och när denna ädla rotväxt skördas om höstarna, tåras ögonen på allt folk på en halv mils omkrets. Så riklig och stark är den berömda pepparroten i Enköping.

Och pepparroten är - med all respekt för den store eskulapen - en solidare grundval för både existensen och äran än doktor Westerlund.

Ty doktorn kan ju dö eller flytta, men pepparroten är odödlig." 

Publicerad i Östgötaposten den 14 juli 1899


Bred och Tillinge: "Funnen död". 

"Lantbrukare C. E. Öhlin från Edsberga i Breds socken i Uppland anträffades i lördags afton vid 11-tiden liggande död i ett dike i närheten av Mälby gård i Tillinge socken. Bredvid liket stod en häst förspänd en kullslagen kärra. Öhlin hade ett krossår mitt i pannan och ett vid vänstra tinningen samt vänstra kinden sönderskrapad och munnen blodig. Öhlin var 48 år gammal samt efterlämnar änka och barn".

Publicerad i Dalpilen den 12 december 1899


Enköping: "Ramqvilla-Johan dömd av kunglig majestät.   

Som bekant häktades i Skeninge förliden septembermarknad arbetaren Johan Petter Pettersson från Enköping, för det han från torparen C. M. Carlsson i Runnestad stulit en penninepung. Rådhusrätten i Skeninge dömde Pettersson, som gemenligen kallas "Ramqvilla-Johan", den 12 i samma månad för femte resan ur ficka förövad stöld till sex års straffarbete och förlust av medborgeligt förtroende i sex år utöver strafftiden.

Såväl Göta hovrätt som Kunglig majestät, varest Ramqvilla-Johan anfört och fullföljt besvär, ha fastställt ovannämnda utslag.

Härigenom har ett viktigt prejudikat erhållits, i det att vittnesmål av stadsfiskalen i Skeninge E. Almén, vilken av landskanslisten August Lindhe, som förordnats att vara särskild åklagare i målet, åberopats såsom vittne, godkänts, ehuru Ramqvilla-Johan energiskt yrkat att Almén, som gripit honom så gott som på bar gärning och införpassat honom i stadshäktet, skulle förklaras jävig.

Ramqvilla-Johan anses vara en av landets mest förslagna och skickliga ficktjuvar. Hans verksamhet har nu emellertid för en längre tid släckts."

Publicerad i Kalmar den 14 mars 1900


   

Svinnegarn och Enköping: Funnet lik   

"Enköping den 11 juni. Då i morse vid 5-tiden en bogserångare var på väg till Haga tegelbruk, fann båtens besättning i själva trafikleden invid Notholmen det uppflutna liket av repslagaren Anton Andersson från Enköping, vilken, som man antager, blivit mördad på pingstaftonen av arbetare vid tegelbruket. Liket företedde flera tecken till yttre våld. 7 av arbetarna vid Haga är som bekant häktade." 

Publicerad i Östgötaposten den 19 juni 1903


Vårfrukyrka: "Innebränd 84-åring  

I lördags kväll nedbrann en flygelbyggnad, tillhörig hemmansägaren Fride Andersson i Tärby i trakten av Enköping.

Då husets folk satt och år kvällsvard märkte de en eldslåga stiga upp från ovannämnda flygelbyggnad, där ägarens 84-årige far bodde. Denne befann sig emellertid för tillfället ej där, utan åt kväll med de andra. Alle man skyndade nu genast till brandstället, där brist på vatten emellertid gjorde, att man koncentrerade såg att rädda huvudbyggnaden, vilket också lyckades.

Flygelbyggnaden nedbrann i grunden och under försök att rädda saker ur densamme blev den förutnämnde 84-årige gubben innebränd.

Man känner ej orsaken till eldens uppkomst. Måhända är den att söka i att gnistor från kakelugnen, där brasa brann, fattat eld i några bredvid liggande brännbara ämnen.

Det brunna var försäkrat i Upsala läns brandstodsbolag." 

Publicerad i Östgötaposten den 3 februari 1905


 

Enköping: "Olyckshändelse eller planlagt mord?

Arrendatorn E. O. Åsell, boende å hemmanet Degerlemmen, Fors socken, jämte slaktaren E. A. Pettersson från Enköping, hade på torsdagen på förmiddagen begett sig ut på Degerlemsjön i Jämtland, skjutande en höskrinda före sig på isen, som därvid brast. Båda kommo i vattnet och drunknade.

Händelsen har emellertid ett mycket mystiskt moment. Pettersson var nämligen sedan i somras förlovad med Åsells dotter Gerda. Det ställe, där olyckan skedde, var för endast två dagar sedan en öppen vak, och Pettersson hade då sagt till Gerda, att det bästa för dem vore att gå och kasta sig i vaken. Åsell var en ytterst försiktig person och hade, om han varit ensam, säkert hållit närmare land, där isen var så stark, att den kunde bära en häst.

Omkring 6 timmar efter Petterssons död anlände ett brev från hans hemort med upplysning om att han var gift och att hans hustru bor i Enköping. Man tänker därför, att Pettersson med avsikt styrde skrindan på den nyss frusna vaken."

Publicerad i Östgötaposten den 22 november 1907


Enköping: "Mordbrand i Enköping?

"En byggmästare häktad. Vid 2-tiden i tisdags natt utbröt eldsvåda i en lägenhet i översta våningen i telegrafverkets hus i Enköping under sådana omständigheter att man misstänker mordbrand. Lägenheten innehades af en byggmästare Eklund, som jämte familjen varit borta från staden under sommaren, så att våningen stått obebodd. I lördags hade Eklund synts till i staden och därvid varit uppe i lägenheten. Natten mellan måndag och tisdag utbröt elden, men släktes nästan genast innan den hunnit göra nämnvärd skada. Då undersökning givit anledning att misstänka mordbrand och Eklund hade sitt lösöre försäkrat till minst dubbla värdet har polisen låtit häkta honom.

Om de vid denna eldsvåda föreliggande närmare omständigheterna telegraferar Aftonbladets korrespondent:

På den till lägenheten hörande vinden var anbragt ett helt system för antändning och för spridning av elden. Från en väggklocka gick en tråd ner i en helvetesmaskin, därvid vid en gillerstickas fall en tändsatsskulle antändas. Tråden var så avpassad, att den, när klockan gått en viss tid, skulle rycka undan gillerstickan. Genom hål i taket hade letts en stubintråd från antändningsplatsen upp till vinden där träull och andra brännbara ämnen, genomdränkta med fotogen och sprit, voro hopade. Här och där stod buteljer, fyllda med fotogen i lutande ställning och fasthölls av tunt garn, så att de skulle falla då garnet avbrunnit". 

Publicerad i Kalmar 2 september 1910


"..... Till en början hördes Eklund angående sina levnadsomständigheter. Han är född 1857 i Vårfrukyrka församling. Efter att ha varit dräng på olika ställen nära Enköping och sedan gått i murarelära, hade Eklund sedan 1881 bedrivit självständig byggnadsverksamhet i Enköping."

"..... Den skada som förorsakats genom elden uppskattades till 2718 kr. Sitt eget lösöre hade Eklund försäkrat i Svea för 8900 kr, ehuru det ej var värt mer än 3380 kr."

"..... Av vittnesförhöret framgick, att dörren till ett av rummen varit stängd med hänglås samt att spritlukt känts i tamburen till Eklunds rum. Ett av vittnena hade sett Eklund nedkomma från vinden, därvid hans kläder varit mycket dammiga.

Publicerat i Kalmar 19 september 1910


"Dom i Eklundska mordbrandsmålet. Enköping den 11. Rådhusrätten här har idag avkunnat utslag i Eklundska mordbrandsmålet. Eklund dömdes trots sitt nekande till 8 års straffarbete och 2 års vanfrejd utöver strafftiden samt förpliktigades att till Städernas allmänna brandstodsbolag utgiva 2718 kr och 75 öre och till Enköpings stad 200 kr jämte vittnesersättningar.

Eklund anmälde missnöje med domen."

Publicerat i Kalmar 12 november 1910


Enköpings-Näs:  Hastigt dödsfall (efter ett händelserikt liv)

"Fröken Mathilda Eklund, som ensam bebodde sin villa i Vaxholm, anträffades den 12 februari död på en stol i sitt rum. Dödsorsaken var hjärtförlamning. Efter att på olika platser i Stockholm och Göteborg m fl ställen ha ägnat sig åt det kulinariska facket, innehade fröken Eklund i början av 1880-talet egen hotellrörelse i Hjo och Linköping, men reste i slutet av 80-talet till Amerika, där hon, med några korta avbrott för besök i hemlandet, vistades i omkring 16 år och en tid hade anställning hos den kände mångmiljonären John D. Rockefeller. Fröken Eklund, som var född i Enköpings-Näs socken i Uppsala län 1846, sörjes närmast av en syster, gift med kronolänsman Aug. Lindhe i Gullberg, samt broder, bosatt i Enköpingstrakten."

Publicerad i Gamla och Nya hemlandet (USA) 14 mars 1911


 

Sparrsätra: "Benet avskuret av tåget" och "Stationsföreståndare överkörd och dödad".

"Under vagnsväxling på torsdagen vid Sparrsätra station råkade stationsförmannen  A. Zakrisson att fastna med stövelklacken mellan skenan och en motsats, sedan han givit ”låt gå-signal”. Benet överkördes och avskars ovanför knät. Han fördes genast med extratåg till Enköping, där han intogs å lasarettet. Det uppges emellertid, att vikarierande stadsläkaren där ej kunde ge honom nödig vård, varför han på eftermiddagen fördes till Stockholm.

Den skadade är helt ung, 30 år, och nygift."

Publicerad i Kalmar 29 juli 1911

 

"Stationsföreståndaren vid Sparrsätra station vid Enköping-Heby-Runhällens järnväg, Zakrisson, blev i torsdags på förmiddagen under tjänstgöring påkörd av ett lok. Därvid han fick ena benet avklippt nedan knät och dessutom en del skador i underlivet, så att han senare avled.

Zakrisson råkade under vagnsväxling fastna med foten mellan rälsen och träbeklädnaden och kunde omöjligt komma loss och undan det helt nära framrusande loket, som körde över honom och nästan fullständigt avklippte benet.

Den skadade fördes med extratåg till Enköping där han erhöll första läkarvård. Därifrån fördes han vidare med extratåg till Stockholm, men avled strax efter ankomsten till Serafimerlasarettet.

Zakrisson var 29 år gammal och gift sedan en månad".

Publicerad i Dalpilen 1 augusti 1911


Enköpings-Näs: Ett bi i magen.

"Ett bi i magen fick häromdagen en tio års gosse i Enköpings-Näs. Gossen tog en bit vaxkaka för att suga honung ur densamma, men kom därvid att svälja ett bi. Stickning och smärtor inställde sig strax, och vid kräkning följde biet med upp."

Publicerad i Svenska Tribunen-nyheter (USA) 17 oktober 1911


Enköpings-Näs: Prästgården nerbrunnen.

"Den 23 december [1911] på morgonen mellan kl. 8 och 9 utbröt eld i Enköpings-Näs prästgård, belägen en mil utanför Enköping. Prästbostället bebos av kyrkoherde Ljungqvist. Allt lösöre lyckades man rädda, men boningshuset nedbrann, så att endast ytterväggarna stå kvar. Enär vindstilla rådde, lyckades man begränsa elden till den brunna byggnaden."

Publicerad i Gamla och nya hemlandet (USA) 16 januari 1912


 

Vårfrukyrka: Eldsvåda.

"På söndag em utbröt eld i en halmstack vid Södra Rekasta gård utanför Enköping. Elden spred sig hastigt och inom kort hade 2 logar, ladugård, stall och ett magasin nedbrunnit. En tjur, 4 kor och ett 20-tal svin innebrändes. Dessutom förstördes hela den inneliggande skörden.

Skadan beräknas till 50000 kr.

Det anses, att elden vållats av en minderårig icke fullt normal pojke, son till rättaren."

Publicerad i Dalpilen 7 oktober 1913


 

Vårfrukyrka: "Hästen dog av rädsla.

En lantbrukare O. Forsberg i Åkerby, Vårfrukyrka socken, tillhörig häst blev den 9 juni i Enköping rädd för en automobil med påföljd, att hästen fick hjärtslag och dog på fläcken."

Publicerad i Dalpilen 15 juni 1915


 

Enköping: "Älfkarlebykraften till Enköping

påsläpptes i söndags för belysningsändamål, och på aftonen strålade staden i elektrisk belysning. Det af Allmänna svenska byggda nätet fungerade utmärkt."

Publicerad i Dalpilen 8 oktober 1915


Sparrsätra: "Bifall.

I Benala i Sparrsätra i Skåne (!) fick man på tisdagen i förra veckan utom snö- även uppleva ett bifall i ordets bokstavliga mening. På eftermiddagen märkte en person, att ett snöbetäckt fält var liksom besatt med små svarta punkter, men fäste sig då ej närmare därvid. Morgonen därpå visade det sig, att de svarta prickarna utgjordes av bin, vilka lågo utspridda på snön å ett område, som torde mäta ungefär ½ kvadratkilometer. Befolkningen å orten frågar sig nu, varifrån bina kommit och anledningen till binas svärmning i februari månad. Även traktens kråkor uppmärksammade händelsen och syntes under påföljande dag göra sig ett extra kalas av fenomenet."

Publicerad i Dalpilen 20 februari 1926


 

Svinnegarn: Nöjesskatt.

"Extra kommunalstämma med Svinnegarns församling hölls i söndags, varvid beslöts att nöjesskatt skulle införas i kommunen. Man beslöt vidare att nöjesskatten skulle fonderas."

Publicerad i Enköpings-Posten 6 april 1927


Enköping: Asfalterade gator?

"Enköpings drätselkammare har gått i författning att låta asfaltera Eriksgatan mellan Sandgatan och Ågatorna. Åtgärden utföres som prov på huruvida asfalteringen visar sig hålla måttet som lämplig gatubeläggning."

Publicerad i Enköpings-Posten 16 september 1927


 

Bred: Slagsmål

"Vid Skälby gård i Bred kom det på Trettondagen till slagsmål mellan tvenne våd gården anställda ladugårdskarlar, som en längre tid varit ovänner. Efter en ordväxling på vägen utanför ladugården började handgripligheterna med att 27-årige Helge Agaton Ek slängde 22-årige Elis Alexandersson i diket. Denne fick fatt i en gärdsgårdsstör och slog till, men tillhygget var så murket, att verkan av slaget blev ringa. Kraftigare verkan hade ett knytnävsslag, som ek strax därpå måttade mot Alexanderssons ansikte. Den senares öga blev svårt skadat och han måste söka vård på Sjukstugan i Enköping, där det konstaterades att risk för synförlust å ögat dock icke föreligger, om ej någon inflammation skulle komplicera saken. Det blir efterspel vid tinget, dit Ek stämts för misshandel."

Publicerad i Enköpings-Posten 8 januari 1932


"Slagsmålet trettondagen vid Skälby i Bred. Allmänna åklagaren hade instämt ladugårdskarlen Helge Agaton Ek vid Skälby gård i Bred med yrkande om ansvar för å sabbat förövad misshandel å ladugårdskarlen Elis Alexandersson. Ingen av parterna inställde sig varför målet uppsköts till den 11 nästa februari, då parterna skola inställa sig."

Publicerad i Enköpings-Posten 15 januari 1932


"Slagsmålet vid Skälby i Bred. De båda stridstupparna vid Skälby, ladugårdskarlen Agaton Ek och Alex. Andersson hade nu inställt sig efter att ha uteblivit vid förra tingssammanträdet. Ek och Andersson skyllde på varandra angående orsaken till slagsmålet, som ägde rum kl. halv 12 trettondag jul å vägen vid Skälby. Av deras motsägande uppgifter framgick dock att de kommit ihop sig i ladugården om ett tillfälligt mjölkningsarbete, vilket icke kunde göras upp utan slagsmål och det så grundligt, att Andersson fick ena ögat nästan igenmurat och Ek fick en murken gärdesgårdsstör i skallen så att en bulnad blev följden. Något men av slagsmålet fick ingendera och Andersson yrkade inget ansvar å Ek. Däremot fullföljde åklagaren målet mot Ek och yrkade ansvar å honom för misshandel under sabbat. Utslag i målet avkunnas den 10 nästa mars."

Publicerad i Enköpings-Posten 12 februari 1932


"Ladugårdskarlen Agaton Ek vid Skälby i Bred, vilken trettondagjul misshandlat sin kollega Alex. Andersson, dömdes för misshandel under sabbat till 20 dagsböter à 1 kr."

Publicerad i Enköpings-Posten 11 mars 1932


 

Enköping: Skattebetalarens amulett.

"Efter senaste skatteuppbörden i Enköping hittades på golvet i Rådhussalen en liten tygpåse, som gjordes till föremål för närmare undersökning. Den befanns innehålla ett antal blybitar. Tydligen var det en amulett, avsedd att skydda sin bärare mot trolldom, sjukdom och olyckshändelser av alla slag. Den hade troligen tappats av någon skattebetalare. Nu återstår att se, om den förmår skydda vederbörande och oss alla från skattehöjning.

I avvaktan härpå har den lilla tingesten, som visar att vidskepelsen alltjämt frodas i vår upplysta tid, införlivats med Sydv. Upplands Kulturhistoriska museums samlingar".

Publicerad i Enköpings-Posten 5 oktober 1932


 

Sparrsätra: Skenolycka med benbrott.

"Grödköparen Ivar Redén i Bejby, Sparrsätra, skulle på lördagsmorgonen spänna för ett par hästar för vagnen. Hästarna blevo av någon anledning skrämda och satte av i sken. Redén kom under vagnen och fick därvid vänstra lårbenet avbrutet. Han infördes i ambulans till sjukstugan i Enköping för erhållande av vård".

Publicerad i Enköpings-Posten 21 november 1932

 


Källor: Ett antal tidningar, se ovan
Senast uppdaterad 2019-04-03

© Marie Andersson 1999-2021